Del­nings­e­ko­no­mi allt po­pu­lä­ra­re

DEL­NINGS­E­KO­NO­MI. De­la gär­na med varand­ra – men se upp för re­gel­verk och för­säk­rings­strul

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Tan­ken med del­nings­e­ko­no­mi bör­jar loc­ka allt fler svens­kar. Men för att va­ra sä­ker bå­de som hy­ra­re och ut­hy­ra­re finns det någ­ra sa­ker du bör ve­ta.

Del­nings­e­ko­no­mi hand­lar kort och gott om att de­la på det vi har. Det bi­drar till mind­re onö­dig kon­sum­tion, ett mer håll­bart sätt att le­va och det spa­rar ut­gif­ter för en­skil­da hus­håll. Ge­nom att till ex­em­pel by­ta bo­stä­der un­der se­mestern, att äga en gräs­klip­pa­re till­sam­mans med gran­nar­na el­ler att bli me­dem i en bil­pool be­ta­lar du ba­ra för det du verk­li­gen be­hö­ver – och du hus­hål­ler ock­så bätt­re med jor­dens re­sur­ser. Sociala medier och ap­par har un­der­lät­tat för del­nings­e­ko­no­min; här kan du geo­tag­ga, sö­ka, de­la och ut­ly­sa.

Men, som med al­la nya ty­per av tjäns­ter, så finns det of­ta ett re­gel­verk bakom som kan va­ra bra att ha koll på.

Den nya eko­no­min in­ne­bär en del ut­ma­ning­ar, bå­de för an­vän­da­re och myn­dig­he­ter som be­hö­ver in­syn. Det finns än­nu ing­en en­ty­dig de­fi­ni­tion av del­nings­e­ko­no­mi, men i en rap­port från Skat­te­ver­ket av­ses de trans­ak­tio­ner där un­derut­nytt­ja­de till­gång­ar säljs, hyrs ut, samägs el­ler sam­nytt­jas, via en di­gi­tal mark­nads­plats som in­be­gri­per en till­han­da­hål­la­re, en ut­fö­ra­re och en kon­su­ment.

Det kan även hand­la om er­bju­dan­den av tjäns­ter. Skat­te­ver­kets ana­lys vi­sar ock­så att de be­fint­li­ga skat­te­reg­ler­na kan tilläm­pas på ak­tö­rer oav­sett om de ver­kar på den tra­di­tio­nel­la mark­na­den el­ler in­om del­nings­e­ko­no­min.

– Där­e­mot blir tillämp­ning­en av skat­te­reg­ler­na mer kom­plexa för dem som age­rar in­om del­nings­e­ko­no­min, be­rät­tar Re­bec­ca Fi­lis, verk­sam­hets­ut­veck­la­re på Skat­te­ver­ket. Det finns si­tu­a­tio­ner då pri­vat­per­so­ner kan få näs­tan sam­ma an­svar att re­do­vi­sa skat­ter och av­gif­ter som en en­skild nä­ringsid­ka­re. En pri­vat­per­son kan ex­em­pel­vis un­der vis­sa om­stän­dig­he­ter bli skyl­dig att re­do­vi­sa moms och hål­la bok­fö­ring, även om verk­sam­he­ten i sig in­te upp­fyl­ler kra­ven för nä­rings­verk­sam­het.

In­nan du an­vän­der en del­nings­e­ko­no­mitjänst är det ock­så väl­digt vik­tigt att hål­la ord­ning på vem det är du in­går ett av­tal med. Även om du till ex­em­pel hit­tar nå­gon som vill hy­ra din villa ett par vec­kor un­der som­ma­ren via Airb­nb, så är det den en­skil­da hy­res­gäs­ten som du har ett av­tals­för­hål­lan­de med. Airb­nb är ba­ra en för­med­la­re. Det­sam­ma gäl­ler om du själv hyr nå­got.

– Många re­gel­verk har in­te hun­nit med i ut­veck­ling­en. För att ut­hyr­ning­en ska bli en po­si­tiv upp­le­vel­se är det vik­tigt att ve­ta vem som bär an­sva­ret om nå­got går fel – pri­vat­per­so­nen el­ler för­med­la­ren, sä­ger Ca­ro­li­ne Uli­a­na, in­for­ma­tions­chef på If. En van­lig hem­för­säk­ring täc­ker till ex­em­pel säl­lan in­red­ning som för­störs el­ler för­svin­ner om bo­sta­den hyrs ut. Erika Lin­dén Jans­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.