Ut­ö­kat stöd till Eg­ge­by gård

– Så bra! Jag trod­de att vi skul­le va­ra tvung­na att läg­ga ned vid års­skif­tet. An­na Råd­ström glä­der sig åt att Ut­bild­nings­för­valt­ning­en har be­slu­tat att ge ut­ö­ka­de re­sur­ser till Eg­ge­by Gårds Fält­sko­la, Stock­holms na­tur­sko­la.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se

Vid Eg­ge­by Gård i Spånga soc­ken har män­ni­skor bru­kat mar­ken än­da se­dan vi­kin­ga­ti­den. Na­tur­sko­lan som lig­ger på Jär­va­fäl­tet, strax ut­an­för Tens­ta, får nu yt­ter­li­ga­re 200 000 i bi­drag till verk­sam­he­ten.

– Vi är en av de få av lan­dets 90 na­tur­sko­lor, som in­te är cen­tral fi­nan­si­e­rad, sä­ger An­na Råd­ström, en­hets­chef på Eg­ge­by Gårds Fält­sko­la. Där­för har det va­rit ovisst om vi ska kun­na fort­sät­ta med vår verk­sam­het var­je år se­dan 2007. Det var då na­tur­sko­lan ham­na­de un­der ut­bild­nings­för­valt­ning­en.

Det var Spånga Tens­ta stads­dels­för­valt­ning som en gång grun­da­de na­tur­sko­lan, för snart 20 år se­dan.

– På den ti­den ha­de vi 10 000 barn här var­je år, och var­je skol­be­sök fi­nan­si­e­ra­des centralt.

När en om­or­ga­ni­sa­tion ge­nom­för­des ham­na­de dock sta­dens sko­lor un­der ut­bild­nings­för­valt­ning­en. Då fanns in­te läng­re någ­ra möj­lig­he­ter för en stads­del att fi­nan­si­e­ra verk­sam­he­ten.

– Nu­me­ra mås­te sko­lor­na be­ta­la en av­gift för att få kom­ma hit. Vi be­kostas främst ge­nom att de be­sö­kan­de sko­lor­na be­ta­lar för ett abon­ne­mang, och de fles­ta sko­lor­na kom­mer från när­om­rå­det.

Un­der 2015 var 6000 barn på be­sök på Eg­ge­by Gård, och un­der he­la höst­ter­mi­nen ar­be­ta­de An­na Råd­ström en­sam. I år har na­tur­sko­lan fått ett bi­drag från Ut­bild­nings­för­valt­ning­en och kun­nat an­stäl­la yt­ter­li­ga­re en pe­da­gog på del­tid. Med fort­satt stöd och ut­ö­ka­de re­sur­ser blir det nu möj­ligt att an­stäl­la yt­ter­li­ga­re en per­son på halv­tid.

– För till­fäl­let tar vi emot ele­ver från 15 oli­ka sko­lor, från sex­å­ring­ar till och med ni­on­de klass. Dess­utom kom­mer språk­in­tro­duk­tions­klas­ser­na från Tens­ta gym­na­si­um på be­sök hos oss.

Un­der­vis­ning­en sker bå­de in­om­hus och ut­om­hus. Främst hand­lar be­sö­ken om na­tur, djur och väx­ter. Det finns in­te läng­re någ­ra le­van­de djur på Eg­ge­by Gård, kor­na i ha­gen är gjor­da av trä. Men det finns bin och häs­tar i ett stall i när­he­ten. Och det finns gott om le­van­de vil­da djur ute, bå­de dägg­djur och oli­ka små­kryp. Na­tur­sko­lan un­der­vi­sar även i äm­nen som ma­te­ma­tik och språk ut­om­hus, och er­bju­der även många hi­sto­ris­ka te­man, om is­ti­den, forn­ti­den och vi­kin­ga­ti­den.

– Trots att Eg­ge­by Gård lig­ger så nä­ra bå­de Tens­ta och Kis­ta är na­tu­ren näs­tan orörd tack va­ra att om­rå­det va­rit mi­li­tärt öv­nings­om­rå­de. Det gör att om­rå­det fun­ge­rar ut­märkt för en na­tur­sko­la. Här finns fle­ra läm­ning­ar från forn­ti­den, järn­ål­ders­gra­var och en runsten.

– Ge­nom åren har vi ta­git emot över 120 000 elev­be­sök, sä­ger An­na Råd­ström. Nu ser vi fram emot att kun­na ut­vid­ga na­tur­sko­lans verk­sam­het och nå än­nu fler ele­ver.

Kerstin Gustafs­son

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

NA­TUR. An­na Råd­ström är den an­sva­ri­ga för Eg­ge­by Gårds Fält­sko­la. Tu­sen­tals barn be­sö­ker går­den var­je år för att lä­ra sig mer om djur och na­tur.

TRÄKOR. Kor­na i ha­gen är gjor­da av trä och i na­tur­lig stor­lek.

UPPSTOPPAD. Na­tur­sko­lan har fle­ra upp­stop­pa­de djur, så att skol­bar­nen kan stu­de­ra dem in­gå­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.