För­lust för Hus­by FF i der­byt

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Det blev en varsin se­ger i årets Jär­va­der­byn i Di­vi­sion 5. Rinkeby var det klart bästa la­get och kun­de vin­na in­för stor­publi­ken på Spånga IP. Tu­man Bad­jie blev stor match­hjäl­te med si­na två mål i 3-1-se­gern i der­byt.

Det var egent­li­gen ing­et stör­re snack vil­ket lag som vil­le mest i fre­da­gens Jär­va­der­by. Re­dan från start var Rinkeby Uni­ted det klart bästa la­get. Med en och in­ten­siv hög press tilläts de ro­sa­kläd­da Hus­by­spe­lar­na in­te att byg­ga upp an­fal­len. Hus­by blev stres­sa­de och väl­fyll­da Spånga IP vän­ta­de på ett hem­ma­mål.

Och det kom ge­nom Tu­man Bad­jie i den 34:e match­mi­nu­ten. Helt klart rätt­vist. Rinkeby var fort­satt det bätt­re la­get och öka­de se­dan på led­ning­en ef­ter drygt 20 mi­nu­ter in i den and­ra halv­le­ken, mål­skytt var Aram Isa Saad.

De 2 200 (!) åskå­dar­na vän­ta­de se­dan på att Rinkeby Uni­ted skul­le ut­ö­ka led­ning­en. Men istäl­let kom det en re­du­ce­ring, när Yous­sef By­ja­ou­a­ne slog in en straff. Men när­ma­re än så kom in­te gäs­ter­na från Hus­by FF. Rinkeby var för star­ka och kun­de, även det på straff, slå in 3-1. Mål­skytt var åter­i­gen Tu­man Bad­jie – hans and­ra i mat­chen. Hem­ma­la­get Rinkeby vann Jär­va­der­byt klart rätt­vist.

– Vi gör det jäv­ligt bra och spe­lar pre­cis som vi ska. Vi gör vårt jobb där ute rik­tigt bra, sä­ger Rin­ke­bys hu­vud­trä­na­re Eyüp Ay­han strax ef­ter slut­sig­na­len.

Hus­by FF vann årets förs­ta der­by med 4-2 (1-1) i april och där­med tog Rinkeby en skön re­vansch. Dess­utom gick de för­bi Hus­by FF i ta­bel­len – med ett plus­mål (!).

– Det var rik­tigt skönt. Nu är vi med igen och slåss om and­ra- och tred­je­plat­sen, fort­sät­ter Eyüp Ay­han.

I Hus­by-läg­ret var det av för­klar­li­ga skäl in­te li­ka mun­tert.

– Det känns gi­vet­vis trist, men de var bätt­re och hung­ri­ga­re idag. De­ras höga press stör­de oss och vi hit­ta­de in­te ryt­men i spe­let, sä­ger

HFF-trä­na­ren Ar­min Iran­pak

Att ett Di­vi­sion 5-der­by loc­kar över 2 000 åskå­da­re är ing­et an­nat än fan­tas­tiskt, me­nar bå­da klubb­re­pre­sen­tan­ter­na.

– Det är helt sjukt för Di­vi­sion 5. Så­dant här be­hövs. Det var kär­lek och re­spekt he­la kväl­len, sä­ger Ar­min Iran­pak och får med­håll av sin kol­le­ga i Rinkeby.

– Det var grymt, helt en­kelt. Grymt!

Nu åter­står ba­ra två mat­cher av sä­song­en.. Hus­by FF lig­ger fy­ra och Rinkeby trea (på mål­skill­nad). Et­tan är ga­ran­te­rat att gå upp en di­vi­sion – men det kan även bli fle­ra lag. Det be­stäm­mer för­bun­det ef­ter sä­song­en. Med det må­let i sik­te går nu bå­da Jär­va­la­gen in i slut­tam­pen med högt hu­vud.

– Vi ska häm­ta hem sex po­äng och se­dan får vi se. Un­der hös­ten har vi verk­li­gen hit­tat spe­let, gläd­jen och

Det var grymt, helt en­kelt. Grymt!

har­mo­nin i la­get. Al­la spe­lar verk­li­gen för varand­ra, sä­ger Rin­ke­bys Eyüp Ay­han.

För Rinkeby åter­står mat­cher mot Åkers­ber­ga och FC Pla­vi Team. För Hus­by vän­tar jum­bon Ryd­bo och Boll­stanäs SK.

– Vi ska ta ut der­by­för­lus­ten på Ryd­bo. Vi ska minst hål­la oss på tred­je­plat­sen och jag hop­pas även att två­an Olym­pi­acos tap­par, av­slu­tar Ar­min Iran­pak.

An­ders Ekström

FO­TO: AN­DERS EKSTRÖM

KVIT­TE­RAT. Hus­by FF och Rinkeby Uni­ted vann varsitt der­by 2016. Rinkeby vann fre­da­gens match med 3-1.

FO­TO: AN­DERS EKSTRÖM

GLÄD­JE. He­la der­byt ge­nom­sy­ra­des av gläd­je och re­spekt från bå­da la­gens och publi­kens si­da.

VÄLFYLLT. 2 200 åskå­da­re ha­de le­tat sig till Spånga IP för att se der­byt. Fak­tiskt mer än BK Häc­ken och Fal­ken­bergs FF loc­kat i All­svens­kan vid fy­ra re­spek­ti­ve två till­fäl­len 2016.

HFF-trä­na­ren Ar­min Iran­pak

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.