Be­slut om ser­vice­hus upp­skju­tet ef­ter pro­tes­ter

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son 070-78 72 077 kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se

Spånga Fol­kan var full­satt när stads­dels­nämn­den ha­de sitt se­nas­te mö­te. Många var där för att pro­te­ste­ra mot för­sla­get att av­veck­la 48 ser­vice­lä­gen­he­ter i Tens­ta ser­vice­hus och flyt­ta de äld­re till Broms­ten.

– En flytt kan le­da till en svår för­säm­ring för en de­ment per­son, sa­de Eva Akay. Min far­mor är an­al­fa­bet, hon har bott i Tens­ta i över 30 år. Hur ska hon kun­na ta bus­sen från Broms­ten?

Nämn­dens ord­fö­ran­de Awad Her­si (MP) för­sva­ra­de för­valt­ning­ens för­slag med att fas­tig­he­ten bli­vit ef­ter­satt i många år.

– Det här ären­det är in­te lätt, men jag vill in­te att vå­ra äld­re ska bo med löss och kac­ker­lac­kor. Dess­utom sjun­ker ef­ter­frå­gan på lä­gen­he­ter i ser­vice­hus, det blir dyrt med tom­ma lä­gen­he­ter. De peng­ar­na kan vi an­vän­da för att ge äld­re en bätt­re livs­kva­li­tet. Nå­gon gång mås­te vi ta vårt an­svar och den här ma­jo­ri­te­ten tän­ker in­te so­pa pro­ble­men un­der mat­tan.

Pia An­ders­son var på mö­tet till­sam­mans med sin mam­ma Kaj­sa.

– Ni flyt­tar på dem som har minst att sä­ga till om. De som vill le­va och dö där får in­te gö­ra det. Jag tyc­ker det är kasst. Ni sä­ger att ni för­står. Men nej, ni för­står in­te.

Hen­nes mam­ma har bott på Tens­ta ser­vice­hus se­dan 1995.

– Då fanns det väv­rum, sy­rum och klubb­rum där. Suc­ces­sivt har all­ting plock-

ats bort. Nu sä­ger ni att det är ned­sli­tet och att det finns miss­bru­ka­re som vis­tas i lo­ka­ler­na. Men ta hand om dem istäl­let. Var­för ska de gam­la li­da för att ni in­te har skött er jobb?

Liberalerna var det en­da par­ti som de­kla­re­ra­de att de var emot en stäng­ning av ser­vice­hu­set. – Jag tyc­ker vi mås­te stu- de­ra be­ho­vet i he­la Väs­te­rort in­nan vi fat­tar be­slut, sa­de Bengt Por­se­by. Vi är in­te nöj­da med den ut­red­ning som för­valt­ning­en har gjort.

En­ligt upp­gif­ter på mö­tet är det 43 pro­cent av al­la som sö­ker till ser­vice­hus i Stock­holm som får avslag. Ål­der el­ler bo­stads­brist är in­te skäl nog, den som sö­ker mås­te ock­så be­hö­va om­vård­nad.

– Men ål­der och en­sam- het ska va­ra vik­ti­ga kri­te­ri­er när be­slut fat­tas, på­pe­ka­de stads­dels­nämn­dens för­ra ord­fö­ran­de, Ann-Katrin Åslund, (L), som var åhö­ra­re på mö­tet. För­valt­ning­en har ve­lat stänga Tens­ta ser­vice­hus länge och un­der vår tid har vi för­sökt vär­na ser­vice­hu­set.

I det tjäns­teut­lå­tan­de som för­valt­ning­en lagt fram häv­das att bru­kar­na är otryg­ga på grund av kri­mi­na­li­tet i när­om­rå­det.

– Ni sä­ger att ser­vice­hu­set är otryggt, sa­de Eva Akay. Men he­la Tens­ta är otryggt. Tyc­ker ni att al­la ska flyt­ta där­i­från?

På tors­dags­kväl­lens sam­man­trä­de i stads­dels­nämn­den fat­ta­des ing­et slut­gil­tigt be­slut om det blir ned­lägg­ning el­ler ej. Fack­för­bun­den Kom­mu­nal och Vi­sion på­pe­ka­de att MBL-för­hand­ling­ar­na och kon­se­kven­sa­na­ly­sen in­te var kla­ra. Där­för åter­re­mit­te­ra­des ären­det och ett be­slut kom­mer att fat­tas läng­re fram.

Ni sä­ger att ni för­står. Men nej, ni för­står in­te.

ORO. Eva Akay är lä­ka­re på Dan­de­ryds sjuk­hus och vet hur sto­ra för­änd­ring­ar på­ver­kar äld­re och de­men­ta. Hon oro­ar sig för hur hen­nes far­mor ska kla­ra en flytt till Broms­ten.

FULL­SATT. Spånga Fol­kan var full­satt när stads­dels­nämn­den sam­man­träd­de. Pia An­ders­son och hen­nes mam­ma Kaj­sa var någ­ra av dem som pro­te­ste­ra­de mot för­sla­get att stänga Tens­ta ser­vice­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.