My­si­ga­re rum på so­ci­al­tjäns­ten

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Eve­li­na Hertz

Det är lät­ta­re att öpp­na sig när mil­jön runt dig är my­sig. Det tyc­ker de ung­do­mar som nu gör om sam­tals­rum på so­ci­al­tjäns­ten i he­la Stock­holm. Spånga-Tens­ta var bland de förs­ta att få sam­tals­rum­met om­gjort.

– Den fy­sis­ka mil­jön är så him­la vik­tig vid så­na här mö­ten när man of­ta ska be­rät­ta om det all­ra svå­ras­te, sä­ger Li­sa Dahl­gren, från barn­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Maskros­barn som stöd­jer barn till för­äld­rar som har ett miss­bruk el­ler mår psy­kiskt då­ligt.

Nu ska de till­sam­mans med ung­do­mar gö­ra i ord­ning 14 so­ci­al­tjänst­rum ge­nom pro­jek­tet ”Pimp my soc”. Spånga-Tens­ta och Brom­ma är två av stads­de­lar­na som är först ut.

– Vi job­bar all­tid med en fo­to­ta­pet och många fil­tar och kud­dar för att få dit vär­me så att det ska bli my­sigt. Ung­do­mar­na som är med får bland an­nat gö­ra tav­lor med barns rät­tig­he­ter som ska på­min­na om att de som kom­mer dit är vär­de­ful­la och har rätt till en mas­sa sa­ker, sä­ger Li­sa Dahl­gren.

Det he­la bör­ja­de för fy­ra år se­dan med att många ung­do­mar be­rät­ta­de för Maskros­barn att de upp­lev­de so­ci­al­tjänstrum­men som trå­ki­ga och be­skrev dem med ord som ”fäng­el­se” och ”sjuk­hus”. Mil­jön på­ver­ka­de ung­do­mar­nas käns­la av hur de blev be­möt­ta och på Maskros­barn vil­le de gö­ra nå­got åt det.

– Det var ung­do­mar­na som kom på det och sa ”vi på Maskros­barn är bra på

Ung­do­mar­na tyc­ker att det är jät­te­kul att få va­ra med och på­ver­ka och hjäl­pa and­ra som är i sam­ma si­tu­a­tion.

att gö­ra det my­sigt, kan in­te vi fixa soc?”. Sen var det en ung­dom som tyck­te att det skul­le he­ta ”Pimp my soc” ef­ter tv-pro­gram­met ”Pimp my ri­de” som gör om fu­la bi­lar till fi­na bi­lar, sä­ger Li­sa Dahl­gren.

De nya rum­men fi­nan­sie­ras av Stock­holm stad och var­je rum har ett eget te­ma, vil­ket hit­tills har va­rit lyc­kat.

– Ung­do­mar­na tyc­ker att det är jät­te­kul att få va­ra med och på­ver­ka och hjäl­pa and­ra som är i sam­ma si­tu­a­tion. De vet själ­va hur myc­ket det be­ty­der. So­ci­al­sek­re­te­rar­na tyc­ker ock­så att det är bra, för även vux­na tyc­ker ju om my­si­ga rum, sä­ger Li­sa Dahl­gren.

FO­TO: MASKROS­BARN

EF­TER. Så här blev sam­tals­rum­met i Spånga-Tens­ta.

FO­TO: MASKROS­BARN

FÖ­RE. Så här såg det ut fö­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.