Häx­jakt på en po­li­ti­ker

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son 070-78 72 077 kerstin.gustafs­son@ di­rekt­press.se

Christi­na Heglert är stads­dels­di­rek­tör i Spånga-Tens­ta. Hon vill in­te kom­men­te­ra an­kla­gel­ser­na mot nämn­dens ord­fö­ran­de Awad Her­si.

– Jag har nu fått i upp­drag av nämn­den att ge­nom­fö­ra en obe­ro­en­de ex­tern ut­red­ning. Ett be­slut som jag kom­mer att verk­stäl­la.

Men om sex­ton (16) av di­na med­ar­be­ta­re har slu­tat si­na an­ställ­ning­ar på grund av Awad Her­sis age­ran­de, bor­de in­te du som för­valt­ning­ens högs­ta chef ha fått ve­ta det?

– När man slu­tar har man av­slut­nings­sam­tal med sin när­mas­te chef. I de sam­tal som jag har haft har det­ta in­te lyfts fram som an­led­ning till var­för man slu­tar. Men det kan ju fin­nas många an­led­ning­ar till att man sö­ker sig vi­da­re.

Stäm­mer det att Awad Her­si har stru­kit i tjäns­te­män­nens tjäns­teut­lå­tan­den på ett otill­bör­ligt sätt? – Det får den kom­man­de utred­ning­en vi­sa. Vi är tjäns-

te­män och job­bar i en po­li­tisk styrd or­ga­ni­sa­tion, det är na­tur­ligt att vi har en di­a­log med vå­ra upp­drags­gi­va­re

Awad Her­si på­stås ock­så ha lagt sig i in­di­vi­du­el­la ären­den som rör för­sörj­nings­stöd.

Av­del­nings­che­fen för För­sörj­nings­stöd, Ab­di-Nur Is­se, är den som bor­de ve­ta om nämn­dens ord­fö­ran­de har lagt sig i in­di­vidären­den.

– Jag har ba­ra job­bat som av­del­nings­chef här i fy­ra må­na­der och jag kän­ner in­te till nå­got om det­ta.

Har du in­te hört ta­las om det ti­di­ga­re? – Nej, jag har in­te hört nå­got alls. Jag har ba­ra läst vad som skrivs i me­dia.

Bor­de in­te di­na kol­le­ger ha un­der­rät­tat dig om det­ta, om det ha­de va­rit ett pro­blem?

– De­fi­ni­tivt! Ing­en har rap­por­te­rat nå­got till mig. Dess­utom är myn­dig­hets­re­gle­ring­en så de­talj­styrd nu­för­ti­den att det in­te finns nå­got ut­rym­me för att kun­na änd­ra i in­di­vidären­den.

Rashid Mo­ham­med är grupple­da­re för väns­ter­par­ti­et i stads­dels­nämn­den och ord­fö­ran­de i Sociala de­le­ga- ti­o­nen för in­di­vidären­den i Spånga-Tens­ta.

– Det har va­rit tur­bu­lens kring Awad Her­si länge och jag för­står in­te var­för, sä­ger han. I Sociala de­le­ga­tio­nen för in­di­vidären­den går vi ige­nom al­la ären­den. Jag har in­te hört att han har blan­dat sig i på nå­got sätt. Om an­kla­gel­ser­na ha­de stämt skul­le vi ha hört det från fac­ket.

UT­RED­NING. Stads­dels­nämn­den i Spånga-Tens­ta be­slu­ta­de att är prax­is.

FO­TO: SO­FIA WHITE

till­sät­ta en ex­tern ut­red­ning om Awad Her­sis age­ran­de som ord­fö­ran­de. Be­slut fat­ta­des vid sit­tan­de bord, nå­got som in­te

Stads­dels­di­rek­tör Christi­na Heglert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.