Nämn­den be­slu­ta­de om ex­tern ut­red­ning

Vi i Kista - - NYHETER -

Stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de Awad Her­si, MP, ska ut­re­das av en ex­tern ut­re­da­re. Det be­slu­ta­de Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd på se­nas­te sam­man­trä­det.

– Det är an­märk­nings­värt att en för­kros­san­de ma­jo­ri­tet av nämn­den fat­tar det­ta be­slut. Det vi­sar att den röd-grö­na ma­jo­ri­te­ten har kol­lap­sat, me­nar Ole-Jör­gen Pers­son (M), som var den som la­de fram för­sla­get.

Det var dock ing­en ny­het för ho­nom att det fanns kri­tik mot Awad Her­si.

– Nej, jag har hört att det fanns tjäns­te­män som var miss­nöj­da med att han in­te såg grå­zo­nen mel­lan po­li­ti­ker och tjäns­te­män.

De kal­lar det en häx­jakt.

– Det kan jag in­te be­mö­ta. Jag tyc­ker att me­dia har gjort ett grund­ligt ar­be­te, med så många som obe­ro­en­de av varand­ra har sam­ma åsikt.

Väns­ter­par­ti­et val­de att in­te del­ta i be­slu­tet

– Vi var in­te in­bjud­na till de mö­ten där för­sla­get ha­de dis­ku­te­rats, sä­ger Rashid Mo­ham­med, (V). Vi vil­le skic­ka för­sla­get till för­valt­ning för be­red­ning, vil­ket är prax­is. Nu fat­ta­des be­slut vid sit­tan­de bord.

Mil­jö­par­ti­ets Sus An­ders­son med­de­la­de att hon in­te har tid att ut­ta­la sig om grupple­da­ren i sitt par­ti, Awad Her­si, ut­an hän­vi­sa­de i ett sms till si­na par­ti­kam­ra­ter i Stads­hu­set.

På se­nas­te kom­mun­full­mäk­ti­ge­mö­tet i Stock­holms stad ut­ta­la­de fi­nans­bor­gar­rå­det Karin Wann­gård (S) sitt stöd till Mil­jö­par­ti­ets grupple­da­re, som krävt att Awad Her­si ska av­gå.

Kerstin Gustafs­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.