MER Det­ta har hänt

Vi i Kista - - NYHETER -

AWAD HER­SI ( MP) ut­sågs till ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den Spånga-Tens­ta ef­ter va­let 2014. Han fick över­läg­set flest per­son­rös­ter av le­da­mö­ter­na i stads­dels­nämn­den.

BÅ­DE 2014 och 2015 ska frå­gan om att er­sät­ta ho­nom va­rit up­pe i Mil­jö­par­ti­ets val­be­red­ning.

RYK­TEN om att hans eget par­ti vill av­sät­ta ho­nom fort­sät­ter. I maj 2016 kal­la­des Awad Her­si till val­be­red­ning­en igen.

AWAD HER­SI sä­ger att han vill fort­sät­ta le­da ar­be­tet i Spånga-Tens­ta så länge han har väl­jar­nas för­tro­en­de.

STADS­DELS­NÄMN­DENS mö­te den 25 au­gusti i år var mer väl­be­sökt än van­ligt. En stöd­grupp till stöd för Awad Her­si ha­de bil­dats och hans väl­ja­re vil­le ve­ta var­för nämn­dens ord­fö­ran­de är ifrå­ga­satt.

DEN 21 SEP­TEM­BER bad Mil­jö­par­ti­ets grupple­da­re i stads­hu­set, Sa­ra Pet­tigrew, Awad Her­si att av­gå.

PÅ STADS­DELS­NÄMN­DENS mö­te den 22 sep­tem­ber la­de Ole-Jör­gen Pers­son (M) fram ett för­slag att en ex­tern ut­red­ning om Awad Her­si skul­le till­sät­tas. Samt­li­ga par­ti­er för­u­tom Väns­ter­par­ti­et rös­ta­de för en gransk­ning. Väns­ter­par­ti­et val­de att in­te del­ta i be­slu­tet.

PÅ SE­NAS­TE kom­mun­full­mäk­ti­ge­mö­tet i Stock­holms stad, den 27 sep­tem­ber, ut­ta­la­de fi­nans­bor­gar­rå­det Karin Wann­gård (S) sitt stöd till Mil­jö­par­ti­ets grupple­da­re, som krävt att Awad Her­si ska av­gå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.