Fi­lo­so­fis­ka sa­long­er

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Vi ses tre ons­da­gar un­der hös­ten: 5 ok­to­ber, 2 no­vem­ber och 14 de­cem­ber kl 18. Väl­kom­na till vå­ra fi­lo­so­fis­ka sa­long­er i sam­ar­be­te med ABF! Onsdag den 5 ok­to­ber: Sam­häl­let. Del 1: Stats­skick. Mänsk­lig­he­ten har byggt sam­häl­len se­dan ur­min­nes ti­der. Vi har pro­vat många oli­ka va­ri­an­ter och i dag sägs det att de­mo­kra­ti är det ul­ti­ma­ta stats­skic­ket. Var­för är det så, är det alls det? Vil­ka är ar­gu­men­ten bakom de­mo­kra­ti och le­ver vår de­mo­kra­ti upp till för­de­lar­na el­ler kan den för­bätt­ras? Hur skul­le du vil­ja or­ga­ni­se­ra sam­häl­let? Väl­kom­men att dis­ku­te­ra stats­skick un­der det förs­ta fi­lo­so­fikafé­et av tre med te­mat sam­häl­le! Plats: Hus­by bib­li­o­tek WOO-BOCK LEE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.