MER Att tän­ka på!

Vi i Kista - - BOSTAD - KÄL­LA: CE­CI­LIA BILL­GREN / VIL­LAÄ­GAR­NA

VÄLJ NO­GA vem du in­går av­tal med. KON­TROL­LE­RA hur det ser ut med för­säk­ring och an­svar om nå­got hän­der. OM DU som pri­vat­per­son be­ta­lar ut er­sätt­ning­ar som upp­går till 10 000 kro­nor el­ler mer per mot­ta­ga­re och år blir du skyl­dig att be­ta­la ar­bets­gi­var­av­gif­ter och gö­ra skat­te­av­drag. OM DU tjä­nar peng­ar på att till ex­em­pel hy­ra ut din bil el­ler di­na verk­tyg ska det be­skat­tas som in­komst av ka­pi­tal. För ut­hyr­ning av hu­set (el­ler de­lar av det) är upp till 40 000 kro­nor per år i för­tjänst skat­te­fritt. OM NI ska samä­ga, till ex­em­pel en gräs­klip­pa­re el­ler ett som­mar­hus, är det all­tid bra att skri­va ett för­valt­nings­av­tal för sä­ker­hets skull.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.