”Awad Her­si har va­rit mot­ar­be­tad se­dan dag ett”

– Det här är re­na häx­jak­ten på en po­li­ti­ker som vill gö­ra sitt jobb. Två tjäns­te­män, bå­da med mång­å­ri­ga er­fa­ren­he­ter av att ar­be­ta i Spånga-Tens­ta, är upp­rör­da över hur nämn­dens ord­fö­ran­de Awad Her­si (MP) be­hand­las.

Vi i Kista - - NYHETER -

Ord­fö­ran­den i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd, Awad Her­si (MP) har an­kla­gats för ”mi­nis­ter­sty­re”, att han går in och de­talj­styr för­valt­ning­ens ar­be­te på ett otill­bör­ligt sätt. Sam­man­lagt 16 fö­re det­ta an­ställ­da upp­ges i me­dia ha slu­tat på grund av ho­nom. Samt­li­ga ut­ta­lar sig ano­nymt.

– Awad Her­si är från Tens­ta, han är upp­växt här, han gick i Tens­ta gym­na­si­um. Hans väl­ja­re kän­ner ho­nom och de ring­er ho­nom när de upp­le­ver att nå­got gått fel. Han gör ba­ra det hans väl­ja­re för­vän­tar sig av ho­nom.

– Det som skil­jer ho­nom från ti­di­ga­re ord­fö­ran­den är att han för­sökt gö­ra nå­got kon­kret i ett sy­stem där han be­trak­tas som an­norlun­da.

De två tjäns­te­män­nen, som vänt sig till tid­ning­en och i nu­lä­get vill va­ra ano­ny­ma, har ar­be­tat i många år i om­rå­det.

– Jag har ar­be­tat un­der fy­ra oli­ka ord­fö­ran­den och tre för­valt­nings­di­rek­tö­rer, sam­man­lagt 30 år in­om för­valt­ning­en. Jag an­vän­der myc­ket säl­lan be­grepp som ”ra­sism”, men i det här fal­let hand­lar det om det.

Det sägs att nio che­fer, och fle­ra an­ställ­da, har slu- tat på grund av Awad Her­si. Hur många som spar­kats, och hur många som gått fri­vil­ligt, fram­går in­te.

– Men det är in­te han som av­ske­dar nå­gon, det är för­valt­ning­ens led­nings­grupp. De som ci­te­ras är sä­ker­li­gen någ­ra av dem som fått spar­ken.

Det på­stås ock­så att Awad Her­si läg­ger sig i tjäns­te- män­nens ar­be­te och stry­ker i tjäns­teut­lå­tan­den från för­valt­ning­en.

– Men det har han gjort i ett ar­bets­ma­te­ri­al, in­te på nämnd­mö­te­na. Hur ska han an­nars kun­na be­dri­va en röd-grön po­li­tik? Om han ald­rig ska kun­na ha syn­punk­ter då be­hövs inga po­li­ti­ker. Då kan vi lå­ta tjäns­te­män­nen skö­ta allt och av­skaf­fa de­mo­kra­tin.

Awad Her­si är den po­li­ti­ker i stads­dels­nämn­den som fick över­läg­set flest per­son­rös­ter i se­nas­te kom­mu­nal­va­let.

– Av­sät­ter de ho­nom är det en ka­ta­strof. Ing­en kom­mer nå­gon­sin bry sig om att rös­ta i fram­ti­den. Även vi som bor i Tens­ta mås­te kun­na tro på vår de­mo­kra­ti.

De bå­da tjäns­te­män­nen me­nar att väl­jar­na vill se be­vis, in­te ba­ra lä­sa om ano­ny­ma an­kla­gel­ser.

– Det är en grupp et­nis­ka svens­kar från Spånga som lig­ger bakom den här kam­pan­jen. Oav­sett par­ti­till­hö­rig­het så är de plöts­ligt över­ens. Nej, Awad Her­si har va­rit mot­ar­be­tad se­dan dag ett. Det är all­de­les klart. Kerstin Gustafs­son

Även vi som bor i Tens­ta mås­te kun­na tro på vår de­mo­kra­ti.

Vi i-tid­ning­ar­na num­mer 35.

Awad Her­si (MP).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.