Hälso­mot­tag­ning kan stäng­as

Vi i Kista - - NYHETER -

Det var i maj 2015 som hälso­mot­tag­ning­en i Kis­ta öpp­na­des. Ti­di­ga­re fanns lik­nan­de spe­ci­a­list­mot­tag­ning­ar i Sö­der­täl­je och Han­den.

Till hälso­mot­tag­ning­ar­na re­mit­te­ras pa­ti­en­ter med svå­ra sjuk­do­mar kopp­la­de till ohäl­so­sam­ma kost­va­nor, otill­räck­ligt fy­sisk ak­ti­vi­tet, rök­ning och risk­bruk av al­ko­hol. Tan­ken var att verk­sam­he­ten skul­le ut­vär­de­ras ef­ter tre år. Men nu fö­re­slår Sjuk­vårds­för­valt­ning­ens be­stäl­lar­kon­tor att al­la tre hälso­mot­tag­ning­ar ska stäng­as.

Syf­tet är att spa­ra 20 mil­jo­ner om året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.