Kis­ta re­do ta till­ba­ka ti­tel

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jon­ny Andersson

Var­je sä­song Uppsa­la­la­get Fy­ris­fjä­dern snu­vas på laggul­det i bad­min­ton är det en skräll. Kis­ta BMK lyc­ka­des 2014/15, men fick ba­ra be­hål­la ti­teln ett år.

– Vi ska ta till­ba­ka po­ka­len, sä­ger la­g­an­sva­ri­ge Bo Bjunér.

In­för var­je ny bad­min­ton­sä­song är gul­det i lag-SM öron­märkt för Fy­ris­fjä­dern. Uppsala­klub­ben kny­ter i prin­cip till sig all glans svensk bad­min­ton er­bju­der. Ta­lang­er som fost­rats i Em­ma­bo­da, Kö­ping, Tä­by, Kis­ta el­ler var det än må va­ra, ham­nar i Fy­ris­fjä­dern. Till var­dags nämns klub­ben som ”lands­la­get”.

Un­der 2000-ta­let har gul­det vid 13 till­fäl­len ham­nat i Uppsa­la.

Se­nas­te ris­pan i lac­ken till­fo­ga­de Kis­ta BMK sä- song­en 2014/15. I vin­ter tän­ker Kis­ta fäl­la ko­los­sen igen.

– Ja, det vill vi, sä­ger spe­lan­de trä­na­ren Sak­ti Ku­su­ma, som var en del i Kistas guld­upp­ställ­ning vå­ren 2015 och ef­ter sex år i Sve­ri­ge är än mer an­ge­lä­gen om att få lot­sa sin trupp till fram­gång.

Sak­ti är från sta­den Bandung i In­do­ne­si­en. Bos­se Bjunér har en grun­didé om att det blir bra om la­gets öv­ri­ga in­do­ne­sis­ka im­port­spe­la­re kom­mer från sam­ma stad. Så blir det i år. Se­ty­al­di Put­ra Wi­bowo var sing­e­lan­ka­re 2014/15 och kom­mer nu till­ba­ka till Kis­ta. Med sig har ”Al­di” kom­pi­sen Is­han Adam Wi­ra­wan och som dam­för­stärk­ning har Ku­su­ma och Bjunér hit­tat Eli­sa­beth Pur­wa­ning­ty­as.

– Hon är från min hemstad, sä­ger Sak­ti Ku­su­ma. För någ­ra år se­dan spe­la­de hon fi­nal i ju­ni­or-VM. Hon för­lo­ra­de den mot thai­länds­ka världs­stjär­nan Rat­chanok In­ta­non.

Al­di, Is­han och Eli­sa­beth lan­da­de i Sve­ri­ge ef­ter tid­ning­ens presstopp och får en knapp vec­ka att ac­kli­ma­ti­se- ra sig till se­rie­pre­miä­ren mot Tä­by nu på måndag.

– Svår match, Tä­by är ock­så bra. Jag tror att det är Tä­by, Fy­ris­fjä­dern och vi som käm­par om gul­det, sä­ger Sak­ti Ku­su­ma och fram­hål­ler jämn­he­ten som Kistas styr­ka.

Själv kanske han ska spe­la and­ra­sing­eln ibland, men tro­li­gen mest mix- el­ler herr­dub­bel. Hans di­lem­ma är att han utö­ver att ar­be­ta som trä­na­re i Kis­ta även är trä­na­re i Stock­holms­klub­bar­na Sko­gås och Eken.

– Kis­ta är min klubb och jag för­sö­ker trä­na så myc­ket det går, jag vill kunna bi­dra men vi har många bra i la­get.

För hallä­ga­ren och lag­ba­sen Bo Bjunér var gul­det 2015 ett kvit­to på att Fy­ris­fjä­dern kan stö­ras. Han ser all an­led­ning att spän­na bå­gen igen. Dot­tern Ce­ci­lia Bjunér är en jo­ker. Hon trä­nar mind­re än förr, än­då vet al­la vad hon kan när det stäm­mer. I dub­bel­spe­let är hon syl­vass. Det går även att mat­cha la­get så att hon tar en och an­nan sing­el­match. Ex­akt hur Kis­ta byg­ger sitt lag är en hem­lig­het fram till pre­miä­ren. Tjuv och rac­kar­spel var en de­talj bakom SM­gul­det 2014/15. Bjunér över­ras­ka­de i lag­sam­man­sätt­ning­en och det trum­fa­de ut Fy­ris­fjä­dern.

En ny­het är att det spe­las sex or­di­na­rie del­mat­cher i lagSM. Står det 3–3 ef­ter des­sa till­grips en av­gö­ran­de match där vin­na­ren får en ex­tra­po­äng. In­tres­sant med ”gol­den set” är att den en­dast spe­las i ett set, dess­ut- om ba­ra till 11 och inte till 21. – Ro­ligt, men ock­så ner­vöst, sä­ger Sak­ti Ku­su­ma. Till rå­ga på allt blir det gam­bling om vi l ken match som ska av­gö­ra. Re­spek­ti­ve lag får stry­ka två av mot­stån­dar­nas upp­ställ­ning­ar och slut­li­gen blir det en dub­bel el­ler sing­el som slut­för dra­mat. La­gen får dess­utom skif­ta dub­bel­par/sing­el­spe­la­re till gol­den set. – Jag hop­pas att det ska pas­sa oss för vi har ett jämnt lag och form kan sty­ra vem/ vil­ka som spe­lar av­gö­ran­de mat­chen, sä­ger Sak­ti Ku­su­ma. Öv­ri­ga spe­la­re i Kistas elit­lag är: An­dy Tsai, Adam Kahn och Isa­bel­le Graf­sund.

Bjunér över­ras­ka­de i lag­sam­man­sätt­ning­en och det trum­fa­de ut Fy­ris­fjä­dern.

FO­TO: MI­CHAEL FOLMER

LUF­TEN. Som trä­na­re i tre klub­bar och stjärn­spe­la­re i Kis­ta BFM har Sak­ti Ku­su­ma många bol­lar i luf­ten.

FO­TO:MI­CHAEL FOLMER

LUF­TEN. Som trä­na­re i tre klub­bar och stjärn­spe­la­re i Kis­ta BFM har Sak­ti Ku­su­ma många bol­lar i luf­ten.

Bo Bjunér.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.