Stöld­gods för mil­jo­ner kro­nor

In­brotts­tju­var stjäl för allt stör­re vär­den i svens­ka hem. Un­der 2015 lyc­ka­des tju­var­na få med sig sa­ker för när­ma­re 800 mil­jo­ner kro­nor, vi­sar siff­ror från för­säk­rings­bo­la­get If.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Eri­ka Lin­dén Jans­son

Ägo­de­lar för hund­ra­tals mil­jo­ner kro­nor för­svin­ner var­je år vid in­brott i svens­ka hem. En­ligt en be­räk­ning över för­säk­rings­mark­na­den stal in­brotts­tju­var lö­sö­re till ett vär­de av 773 mil­jo­ner kro­nor för­ra året.

– Att ägo­de­lar för långt över en halv mil­jard ham­nar i kri­mi­nel­la hän­der är själv­klart pro­vo­ce­ran­de, men det som egent­li­gen är värst är otrygg­he­ten hos de som haft tju­var in­ne i sitt hem, sä­ger Ca­ro­li­ne Uli­a­na, in­for­ma­tions­chef på If.

In­brot­ten blir inte ba­ra fler, ut­an ock­så dy­ra­re. År 2010 kos­ta­de ett ge­nom­snitt­ligt in­brott, bå­de de stul­na sa­ker­na och ska­dor­na på själ­va bo­sta­den, drygt 22 000 kro­nor. 2015 ha­de den siff­ran sti­git till över 26 300 kro­nor – en ök­ning med 19 pro­cent på fem år. In­fla­tio­nen står ba­ra för drygt tre pro­cent av den vär­deök­ning­en.

– Vi vet inte ex­akt var­för det ser ut så, men en an­led­ning kan va­ra att vi skaf­far oss allt fler dy­ra pry­lar. Har du fle­ra smar­ta mo­bi­ler, mer än en surf­plat­ta och en ny­a­re TV hem­ma ökar själv­klart vär­den på tju­vens byte, fort­sät­ter Ca­ro­li­ne Uli­a­na.

Van­li­gas­te stöld­god­set vid bo­stads­in­brott är smyc­ken, kloc­kor och kon­tan­ter, och ing- et på lis­tan över vad som stjäls of­tast är spe­ci­ellt otymp­ligt.

– Tju­var vill helst ha sa­ker som är lät­ta att bå­de bä­ra med sig och säl­ja vi­da­re. Det gäl­ler att få med sig så sto­ra vär­den som möj­ligt på ett en­kelt sätt, av­slu­tar Ca­ro­li­ne Uli­a­na.

Det som egent­li­gen är värst är otrygg­he­ten hos de som haft tju­var in­ne i sitt hem.

FO­TO: NORDSJÖ

ÖKAR. In­brot­ten blir inte ba­ra fler, ut­an ock­så dy­ra­re. För­ra året lyc­ka­des tju­var­na få med sig sa­ker för när­ma­re 800 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.