Bå­de tillå­ten och sär­skilt god

No­or Ha­lal är ett hak på Rin­ke­by torg. Själ­va nam­net är svår­ö­ver­satt (från so­ma­lis­ka) men be­ty­der un­ge­fär mat som är bå­de ”tillå­ten” (ha­lalslak­tat kött) och sär­skilt god.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Lunch­patrul­len

Lo­ka­len är an­språks­lös, rö­da ga­lon­sof­for och svar­ta bord. Fönst­ren har klätts med sto­ra bil­der på oli­ka maträt­ter, vil­ket för­hind­rar bå­de in­syn och utsikt. Det finns ock­så en ”fa­mil­jeav­del­ning”, san­no­likt me­nad för kvin­nor och barn. Nå­got som som­li­ga upp­skat­tar och and­ra blir upp­rör­da över. Men de gång­er jag har varit där och ätit sit­ter jag, och and­ra kvin­nor från or­ten, pre­cis var som helst. Ing­en har haft någ­ra syn­punk­ter på det.

Per­so­na­len ta­lar brist­fäl­lig svens­ka, men det finns all­tid hjälp­sam­ma gäs­ter som hjäl­per dig. Jag gjor­de miss­ta­get att gå dit strax fö­re 13 en fredag, och det bör man und­vi­ka. De stäng­er un­der fre­dags­bö­nen, och öpp­nar igen nå­gon tim­me se­na­re.

Ma­ten då? Det finns åt­minsto­ne två–tre rät­ter att väl­ja på, li­te oli­ka från dag till dag. Jag har ätit lammkött var­je gång och det är så gott. Ri­set är vac­kert och skif­tar i ro­sa. De an­vän­der ka­ra­mell­färg, ba­ra för ut­se­en­dets skull.

Det finns grön­sal­lad och vit­löksyog­hurt som dres­sing. Dess­utom finns en grön dres­sing, som är myc­ket, myc­ket stark. Mål­tids­dryck in­går i pri­set. Det finns bröd, som du mås­te sä­ga till att du vill ha. Brö­det lik­nar en pann­ka­ka, som inte är söt, men väl­digt god. Te el­ler so­ma­liskt kaf­fe finns ef­ter ma­ten. På me­nyn finns även oli­ka mil­ks­ha­kes och läs­ke­dryc­ker. Det är god mat, det är myc­ket mat och en lunch kos­tar 70 kro­nor.

Det är god mat, det är myc­ket mat.

TILLÅ­TEN. Re­stau­rang­en på Rin­ke­by torg får med be­röm god­känt.

MYC­KET. Por­tio­ner­na är re­jä­la och ma­ten rik­tigt god.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.