27 pi­lo­ter blev un­der­skö­ters­kor

– Mi­na barn köp­te tår­ta, vi fi­ra­de till­sam­mans hem­ma. Al­la var stol­ta och gla­da. Sa­dia Os­man var en av stu­den­ter­na i pro­jek­tet Jär­va­pi­lo­ter­na, som ny­li­gen av­slu­ta­de sin un­der­skö­ters­ke­ut­bild­ning.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

Sa­dia Os­man stu­de­ra­de ett år till­sam­mans med Asiya Hus­se­in och Su­ad Mo­ha­med. Sam­man­lagt var de 27 stu­den­ter som i sep­tem­ber fick ta emot bro­schen som ett be­vis på att de är god­kän­da un­der­skö­ters­kor på gym­na­si­e­ni­vå.

– Jag har haft svårt med språ­ket, sa­de Asiya Hus­se­in, 30, som kom till Sve­ri­ge från So­ma­lia för tre år se­dan. Och i bör­jan tänk­te jag att jag slu­tar. ”Jag kla­rar det inte”.

Men en av pro­jekt­le­dar­na i Jär­va­pi­lo­ter­na sök­te upp hen­ne och över­ty­ga­de hen­ne att för­sö­ka ett tag till.

– Jag gjor­de ett nytt för­sök och det gick bra. Nu är jag jät­te­glad och vill så små­ning­om stu­de­ra vi­da­re till sjuk­skö­ters­ka. Men först ska jag ar­be­ta som un­der­skö­ters­ka. Imor­gon har jag tre job­bin­ter­vju­er.

Det var in­bör­des­kri­get i hem­lan­det So­ma­lia som tving­a­de al­la tre till ett liv i ex­il. Su­ad Mo­ha­med har varit i Sve­ri­ge i tio år och har ar­be­tat som stä­ders­ka och i för­sko­lan. Men hon var ar­bets­lös när hon fick hö­ra ta­las om ut­bild­ning­en till un­der­skö­ters­ka.

– Det var svårt att sit­ta stil­la i klass­rum­met igen, det var så länge se­dan. Men nu är jag su­gen på att stu­de­ra än­nu me­ra. Su­ad Mo­ha­med har två barn, 9 och 4 år gam­la. – Det var li­te stres­sigt att stu­de­ra med små­barn, hel­ger­na gick åt att lä­sa. Men nu känns det jät­te­bra. Fler bor­de få en så­dan här chans!

Sa­dia Os­man är den som varit längst i Sve­ri­ge, i 23 år, och hon har bott i Tens­ta se­dan 1994. Hon har åt­ta barn, de yngs­ta är tvil­ling­ar, 14 år gam­la. Un­der många år stä­da­de hon flyg­pla­nen på Ar­lan­da, hon har ock­så ar­be­tat i hem­tjäns­ten, men på se­na­re tid har hon varit ar­bets­lös.

–Det här är min dröm, sä­ger hon, jag är så glad. Jag var osä­ker i bör­jan om jag skul­le kla­ra av stu­di­er­na. Men all bör­jan är svår, nu vill jag lä­sa mer. Sam­ma dag som vi träf­fas har hon en job­bin­ter­vju. – Åh, jag vill ba­ra job­ba, ut­bris­ter hon. Dag, natt, när som helst! Kerstin Gustafs­son

LYCK­LI­GA. Asiya Hus­se­in och Sa­dia Os­man är kla­ra med gym­na­si­e­ut­bild­ning­en till un­der­skö­ters­ka och har re­dan fle­ra job­bin­ter­vju­er in­bo­ka­de. Bå­da läng­tar ut till ar­bets­li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.