Barns ut­veck­lings­psy­ko­lo­gi Lou­i­se Hal­lin

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Tis 18 okt 2016 Lou­i­se Hal­lin fö­re­lä­ser om ut­veck­lings­psy­ko­lo­gi (barn 0-6 år) och vux­en­värl­dens ovär­der­li­ga när­va­ro i barns liv. Det kom­mer ock­så bli till­fäl­le att stäl­la eg­na frå­gor.

Lou­i­se Hal­lin är leg psy­ko­te­ra­peut och leg barn­mors­ka med spe­ci­a­list­ut­bild­ning i barn- och ung­doms­psy­ki­a­tri. Lou­i­se ar­be­tar ock­så som spe­ci­al­råd­gi­va­re bå­de i ra­dio och tv och svarar på frå­gor i pod­ra­di­on Kä­ra barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.