Från ut­an­för­skap till ar­be­te

Vi i Kista - - FAMILJ - Kerstin Gustafs­son

Jag vet ing­et an­nat pro­jekt som nått sam­ma re­sul­tat.

Jär­va­pi­lo­ter­na är en mo­dell som Jobb­torg Stock­holm ut­veck­lat i part­ner­skap med Ar­bets­för­med­ling­en, stads­dels­för­valt­ning­ar och ar­bets­gi­va­re. Pro­jek­tet vän­der sig till per­so­ner som länge har levt i ut­an­för­skap el­ler som är re­la­tivt ny­an­län­da.

Tyngd­punk­ten för ut­bild­ning­en lig­ger i att ut­veck­la språk­kom­pe­tens pa­ral­lellt med en yr­kes­kom­pe­tens in­om ett ak­tu­ellt bri­styr­ke. Am­bi­tio­nen är att al­la ef­ter av­slu­tat pro­jekt ska ha en ar­betsin­komst.

I pi­lot­ut­bild­ning­en har 27 per­so­ner bli­vit god­kän­da un­der­skö­ters­kor på gym­na­si­e­ni­vå. Många av dem har re­dan skri­vit an­ställ­nings­av­tal och ar­bets­gi­var­na har vän­tat på att de ska bli fär­di­ga med sin ut­bild­ning för att på­bör­ja si­na an­ställ­ning­ar.

Ut­bild­ning­en till un­der­skö­ters­ka är i van­li­ga fall två år, men i pro­jek­tet lä­ser de mer in­ten­sivt, på dub­bel fart. Al­la lä­ser 1350 po­äng, vil­ket skol­la­gen krä­ver för att nå­gon ska få kal­la sig un­der­skö­ters­ka.

Först lä­ser ele­ver­na 12 vec­kor yr­kes­svens­ka för att nå gym­na­si­e­ni­vå. En vård­lä­ra­re och en svenskalä­ra­re un­der­vi­sar pa­ral­lellt.

– Ut­veck­ling­en har varit enorm, sä­ger Niklas Andersson, en av pro­jekt­le­dar­na. Jag vet ing­et an­nat pro­jekt som nått sam­ma re­sul­tat.

Av förs­ta kul­len på 28 ele­ver kla­ra­de 27 av gym­na­si­e­ut­bild­ning till un­der­skö­ters­ka. Det sto­ra fler­ta­let är kvin­nor, ba­ra tre är män, och de kom­mer från oli­ka de­lar av värl­den.

– Vi har än­nu en pi­lot­ut­bild­ning till un­der­skö­ters­ka igång nu, sä­ger Mar­ga­re­ta Sa­buk, en­hets­chef på Jobb­torg Stock­holm i Kis­ta. Dess­utom har vi två pi­lo­ter till, en till kock en in­om lo­kal­vård och ser­vice. Vi har en bra mo­dell och vi kom­mer ab­so­lut att fort­sät­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.