”Många ris­ke­rar att bli av med job­bet här i Kis­ta”

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son kerstin.gustafs­son@ di­rekt­press.se

Ny­li­gen gick Er­ics­son ut med be­ske­det om att de ska skä­ra ner på 3 000 tjäns­ter. En­ligt fack­li­ga re­pre­sen­tan­ter är oron bland de an­ställ­da stor när ar­bets­plat­sen drabbas av än­nu en ned­skär­ning.

– Vi vet in­te mer än vad som står i me­dia. Fö­re­ta­get har gått ut en­si­digt och för­kla­rat att ned­skär­ning­ar är nöd­vän­di­ga, sä­ger An­ni­ka Salo­mons­son, ord­fö­ran­de för Uni­o­nens med­lem­mar på Er­ics­son i Kis­ta.

– Många ris­ke­rar att bli av med job­bet här i Kis­ta. Fö­re­ta­get har ta­lat om nå­got slags ”fri­vil­lig­het”, men vi vet in­te vad det skul­le in­ne­bä­ra.

An­ni­ka Salo­mons­son är ord­fö­ran­de för Uni­o­nens med­lem­mar på Er­ics­son i Kis­ta.

Be­ske­det att 3 000 tjäns­ter ska bort har or­sa­kat oro bland de an­ställ­da. Även om de är lutt­ra­de vid det här la­get.

– Var ar­ton­de må­nad har vi haft ned­drag­ning­ar, sä­ger An­ni­ka Salo­mons­son med en suck.

Hur många som kon­kret kom­mer att drabbas i Kis­ta den­na gång är än­nu in­te klart.

– Vi vet in­te mer än vad som står i me­dia. Fö­re­ta­get har gått ut en­si­digt och för­kla­rat att ned­skär­ning­ar är nöd­vän­di­ga.

Er­ics­son har idag 16 000 an­ställ­da i Sve­ri­ge, 10 000 av dem finns i Kis­ta, och 3 000 av dem är med­lem­mar i Uni­o­nen. De oli­ka fack­för­bun­den som or­ga­ni­se­rar de an­ställ­da på Er­ics­son sit­ter i cen­tra­la för­hand­ling­ar. Allt för­hand­las fort­fa­ran­de på hög ni­vå, ing­en tids­plan finns än.

– Fö­re­ta­get ta­lar om ”kom­pe­tens­väx­ling”, men vi har ”kom­pe­tens­väx­lat” se­dan 1999. Vid ned­skär­ning­ar­na då var an­led­ning­en den­sam­ma. Och det är tråkigt att hö­ra att fö­re­ta­get kal­lar oss ett ”te­le­com-fö­re­tag”, det var länge se­dan vi var det. Vi är ett kom­mu­ni­ka­tions­fö­re­tag.

2006 ut­gjor­de de an­ställ­da i Sve­ri­ge 30 pro­cent av Erics­sons an­ställ­da. Idag är de hälf­ten så många, en­dast 14 pro­cent av Erics­sons an­ställ­da finns här i lan­det. An­ni­ka Salo­mons­son an­ser att Sve­ri­ge får ta en allt­för stor del av be­spa­ring­ar­na.

– Vi vill gär­na ha li­te mer än bara led­ning­en här i Sve­ri­ge. Det är en stor för­del om pro­duk­tion och ut­veck­ling finns nä­ra varand­ra.

Sam­ti­digt som Er­ics­son avi­se­rat att 3 000 ska tving­as läm­na fö­re­ta­get med­de­lar de ock­så att 1 000 nya med­ar­be­ta­re ska re­kry­te­ras, främst ”från hög­sko­lor och uni­ver­si­tet”. Det är de som är ”fram­ti­den”, som ska ar­be­ta med 5G.

– Men vi har re­dan in­gen­jö­rer som ar­be­tar med 5G, sä­ger Niklas Wes­terlund, Uni­o­nens vice ord­fö­ran­de på Er­ics­son i Kis­ta. Det känns som en ör­fil mot oss an­ställ­da och ett ut­ta­lan­de som ver­kar li­te oge­nom­tänkt.

Niklas Wes­terlund på­pe­kar att Erics­sons po­li­cy är att vi­da­re­ut­bil­da per­so­na­len och att per­so­na­len stän­digt vi­da­re­ut­bil­das.

– Men vad är det fö­re­ta­get har mis­sat? Ef­tersom de mås­te gö­ra sig av med per­so­nal och istäl­let sö­ka ny?

– Dess­utom får in­te fö­re­ta­get an­stäl­la sam­ti­digt som de vars­lar, på­pe­kar An­ni­ka Salo­mons­son. Det är ett fan­ta­si­fullt sätt att tol­ka la­gen.

I Stock­holm finns in­te hel­ler den in­du­stri­pro­duk­tion, som kan fin­nas i mind­re stä­der. Det är helt enkelt svå­ra­re att få nya lik­vär­di­ga tjäns­ter.

– Av dem som var tvung­na att slu­ta för­ra året, är mer än hälf­ten fort­fa­ran­de ut­an ar­be­te, sä­ger An­ni­ka Salo­mons­son. Men nu har re­ge­ring­en och kom­mu­nen lo­vat att ta ett ge­men­samt an­svar. Det tyc­ker vi är po­si­tivt.

Fö­re­ta­get ta­lar om ”kom­pe­tens­väx­ling”, men vi har ”kom­pe­tens­väx­lat” se­dan 1999.

FO­TO: MOSTPHOTOS

ORO. Nya ned­skär­ning­ar på Er­ics­son ska­par oro bland de an­ställ­da.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

LUTT­RA­DE. An­ni­ka Salo­mons­son och Niklas Wes­terlund, ord­fö­ran­de och vice ord­fö­ran­de för Uni­o­nens med­lem­mar på Er­ics­son i Kis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.