Unikt duvslag på Jär­va­fäl­tet

Om du nå­gon gång är ute och går på Jär­va­fäl­tet, så bli in­te för­vå­nad om du får syn på en du­va som gör en volt i luf­ten. An­led­ning­en är att Mu­rat Pet­kas och hans kom­pi­sar hål­ler till här med si­na du­vor som kal­las tur­kis­ka tum­la­re.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son jo­nas.carls­son@di­rekt­press.se

– De här du­vor­na gör sal­to­mor­ta­ler, de vän­der sig upp och ned, sä­ger Mu­rat Pet­kas.

Ty­värr är det in­te så stor chans att se des­sa vol­ter just nu. De ak­ro­ba­tis­ka du­vor­na är mest ak­ti­va un­der vå­ren och som­ma­ren då duv­hö­ken som ja­gar du­vor är från­va­ran­de i om­rå­det. Men att skö­ta om du­vor­na är än­då en ak­ti­vi­tet som ska­par ge­men­skap. Mu­rat och hans vän­ner sam­las of­ta för att ta en fi­ka, pra­ta om du­vor och om and­ra sa­ker i all­män­het.

– På sön­da­gar­na sam­las näs­tan al­la här. Då är ung­ar­na och fru­ar­na med oss ock­så, sä­ger han.

Det här med att syss­la med du­vor är in­te en jät­te­känd ak­ti­vi­tet för ge­me­ne man. Men Mu­rat kan in­ty­ga att fly­ga med du­vor är väl­digt stort i and­ra de­lar av värl­den och i vis­sa de­lar av Sve­ri­ge. Mu­rats du­vor är in­te i den pris­klas­sen, men de all­ra bästa du­vor­na i värl­den kan kos­ta mil­jon­tals kro­nor. Mu­rat näm­ner en box­a­re som har haft råd med väl­digt dy­ra du­vor.

– Mi­ke Ty­son är en av de störs­ta duv­fa­na­ti­ker­na, me­nar Mu­rat Pet­kas.

De oli­ka du­var­ter­na som finns för att gö­ra oli­ka kons­ter har av­lats fram un­der tu­sen­tals år. Klipp­du­van är den art som al­la and­ra ar­ter har av­lats fram från. Mu­rat Pet­kas och hans vän har allt­så tur­kis­ka tum­la­re som gör sal­to­mor­ta­ler. Det­ta in­ne­bär att tur­kis­ka tum­la­re är fram­av­la­de för att gö­ra just den här vol­ten. Fåg­lar­na gör den här vol­ten och se­dan ska de sti­ga upp­åt mot him­len så högt det går. Mu­rat och hans vän­ner täv­lar un­ge­fär en gång om året, men det vik­ti­gas­te är in­te att vin­na. – Det här ska va­ra på kul, det är in­te blo­digt all­var. Som den duv­fan­tast Mu­rat är vill han ock­så slå fast att han tyc­ker fåg­lar­na har fått ett ovan­ligt dåligt ryk­te. Han vill ock­så klar­gö­ra en sak om du­vor­nas sä­ker­het. De du­vor som fram­av­lats ge­nom tu­sen­tals år, allt­så ras­du­vor som Mu­rat och hans vän­ner har, kla­rar in­te av att va­ra ute om nå­gon skul­le få för sig att släp­pa ut dem ur bu­rar­na (när de så klart in­te är ut­tag­na av ägar­na för att fly­ga el­ler rö­ra sig ut­om­hus). För sig själ­va i det vil­da skul­le de dö. – Skul­le du släp­pa ut de här du­vor­na i det fria? Det är omöj­ligt, sä­ger Mu­rat.

Mi­ke Ty­son är en av de störs­ta duv­fa­na­ti­ker­na.

TU­SEN­TALS ÅR. Un­der så lång tid har des­sa fåg­lar av­lats fram.

FO­TO: MI­CHAEL FOLMER

DUVÄLSKARE. De träf­fas var­je vec­ka för att ta hand om och pra­ta om du­vor.

FÖR­KLA­RAR. Mu­rat Pet­kas ta­lar pas­sio­ne­rat om du­vor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.