Ga­laxy ja­gar vinst och mål

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son

En ti­dig ut­vis­ning i and­ra halv­lek tving­a­de Kis­ta Ga­laxy till re­trätt i in­led­ning­en av di­vi­sion 3-kva­let mot gran­nar­na Spånga IS. 1–1 tyck­te trä­na­ren Ro­bel Ala­zar var okej sett till om­stän­dig­he­ter­na, men nu krävs vins­ter och många mål.

Kis­ta Ga­laxy tip­pas va­ra bästa la­get i kval­grupp 5 be­stå­en­de av Ga­laxy, Spånga, He­by och Hang­var. Vin­na­ren av grupp­spe­let, där la­gen möts i en­kel­mö­ten, är ga­ran­te­rad en plats i di­vi­sion 3 och ef­ter förs­ta om­gång­en sit­ter He­by i fö­rar­sä­tet. He­by vann på bor­ta­plan sin öpp­nings­match mot got­länds­ka Hang­var med 5–0. Ga­laxy och Spånga de­lar andra­plat­sen ef­ter 1–1 på Spånga id­rotts­plats.

– Jag vet in­te om vi ska ses som fa­vo­ri­ter. Vi har spe­lat i di­vi­sion 3 i år, men He­by gjor­de det för bara nå­gon sä­song se­dan, sä­ger Ki­sta­la­gets trä­na­re Ro­bel Ala­zar.

He­bys stor­se­ger på Got­land sät­ter press på Ga­laxy, spe­ci­ellt i den even­tu­el­la mål­stri­den mot Spånga. Om Spånga och Ga­laxy vin­ner si­na två åter­stå­en­de mat­cher av­gör i förs­ta hand mål­skill­nad, där­ef­ter an­ta­let gjor­da mål.

Ga­laxyträ­na­ren ser än­då He­by som vas­sas­te kval­kon­kur­ren­ten. Han tror att He­by be­seg­rar Spånga på hem­ma­plan. Och att hans man­nar sam­ti­digt tar tre po­äng mot Hang­var på lördag. Det skul­le i slutän­dan ge en kval­fi­nal mel­lan Ga­laxy och He­by på Är­vinge boll­plan den 22 ok­to­ber.

Vin­ner där­e­mot Spånga mot He­by har Ga­laxy en nyc­kel­match mot Hang­var.

– Vi har spe­la­re som kan hit­ta mål­fly­tet, sä­ger Ro­bel Ala­zar.

Men nu kan det krä­vas en hand­full mål för att pres­sa Spånga och kopp­la men­talt grepp på He­by.

– Mål­fyr­ver­ke­ri är all­tid väl­kom­met, sä­ger Ga­laxy­trä- na­ren och skrat­tar. Ab­di Mo­min blev väl de­lad trea i sä­song­ens skyt­te­li­ga med 13 mål. Han kan va­ra het lik­som Ou­a­hid Bou­ka och Il­jas Ah­me­dov. Vi har fler som har of­fen­si­va kva­li­té­er. Vik­ti­gast är än­då en vinst, det ger oss möj­lig­het att bli kvar i tre­an via se­ger mot He­by i sista mat­chen. Vad Spånga gör kan vi in­te läng­re på­ver­ka.

Är ni i form, vad gav Spång­a­mat­chen för käns­la?

– Jag tror att vi ha­de vun­nit med el­va man på plan. Vi tog tag i mat­chen and­ra hal­van av förs­ta halv­lek och blev far­li­ga­re och far­li­ga­re. Vi gjor­de ock­så 1–0 in­nan pa­us.

Sex mi­nu­ter in i and­ra halv­lek ha­de Lud­wig Jo­hans­son Hall en olyck­lig mi- nut. Förs­ta var­ning­en ska han ha, en­ligt sin trä­na­re.

– I näs­ta si­tu­a­tion för­sö­ker han und­vi­ka en du­ell och som vi ser det är det bara fri­spark. As­si­ste­ran­de do­ma­ren ha­de en an­nan upp­fatt­ning och hans be­slut avgjorde.

Tio mi­nu­ter se­na­re kvit­te­ra­de Spånga och Ga­laxy bac­ka­de för att säk­ra en po­äng. – Vi kun­de vun­nit trots ut­vis­ning­en, sä­ger Ga­laxys spel­mo­tor Sa­man Hai­da­ri, som Ro­bel Ala­zar fram­hål­ler som nyc­kel­spe­la­re in­för fort­sätt­ning­en.

– Jag tyc­ker att vi bör kla­ra det här, fort­sät­ter Sa­man Hai­da­ri. Vi är så pass bra att vi ska vin­na över Hang­var och He­by. Det är kitt­lan­de att det kan lan­da i en mål­skill­nads­af­fär mel­lan Ga­laxy och Spånga. Skul­le bå­da la­gen slu­ta på sju po­äng och ex­akt sam­ma mål­skill­nad har Ki­sta­la­get ett trumf på hand. Di­rekt ef­ter der­byt i sön­dags vid­togs en straff­lägg­ning för att i värs­ta fall skil­ja la­gen åt. Den du­el­len vann Ga­laxy med 3–2 ef­ter att bå­da la­gen sla­git fem straf­far. – Jag hop­pas vi av­gör på an­nat sätt. Det skul­le kän­nas bätt­re, sä­ger Ro­bel Ala­zar.

FO­TO: MI­CHAEL FOLMER

MÅL. Oav­gjort se­nast, nu krävs vins­ter och mål för Kis­ta Ga­laxy.

AK­TU­EL­LA. Ro­bel Al­zar, trä­na­re, och Sa­man Hai­da­ri, nyc­kel­spe­la­re i Kis­ta Ga­laxy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.