Hus­by­bor i upp­ror ef­ter re­no­ve­ring­ar

– De höj­de vår hy­ra från 6 300 till 9 600. Hur ska vi kun­na bo kvar? Vart ska vi ta vägen? Hus­by träff var full­satt. Oro­li­ga, ar­ga och de­spe­ra­ta hy­res­gäs­ter ha­de sam­lats när Nor­ra Jär­va stads­dels­råd bjöd in till mö­te. Miss­nö­jet var stort med ute­bli­vet und

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se

– I tre år har det sett ut så här!

Mu­hubo Ab­dul­ka­dir Mu­se vi­sa­de bil­der på sin mo­bil. Par­ket­ten är upp­bru­ten av fukt och det finns svart mö­gel i bad­rum­met. Hon var de­spe­rat.

– De gör ingen­ting. De bara kom­mer och fo­to­gra­fe­rar och fo­to­gra­fe­rar. I tre år har vi vän­tat.

Det pri­va­ta fas­tig­hets­bo­la­get Car­ne­gie är en av Sve­ri­ges störs­ta äga­re av hy­res­hus i mil­jon­pro­gram­mens om­rå­den. De kö­per upp bo­stads­hus i slit­na för­or­ter och re­no­ve­rar som re­gel bara när nå­gon flyt­tat ut. I Hus­by har Car­ne­gie tills all­de­les ny­li­gen ägt 1 528 lä­gen­he­ter.

På mö­tet in­for­me­ra­de Arne Jo­hans­son, från Nor­ra Jär­va stads­dels­råd, al­la om att Car­ne­gie pre­cis sålt och de nya ägar­na är det ame­ri­kans­ka risk­ka­pi­tal­bo­la­get Black­sto­ne.

– Black­sto­nes vd tjä­nar Gå in på vår hem­si­da och säg vad du tyc­ker! 4 800 mil­jo­ner kro­nor om året, sa­de han. Var tror ni de peng­ar­na kom­mer ifrån? Nu är det dem vi ska stäl­la krav på. Vi får för­sö­ka bju­da hit de nya ägar­na näs­ta gång.

Till mö­tet ha­de Nor­ra Jär­va stads­dels­råd bju­dit in Ma­rie Lin­der, ord­fö­ran­de för Hy­res­gäst­för­e­ning­en i Sve­ri­ge.

– Jag har mött män­ni­skor som är i sam­ma si­tu­a­tion som ni över he­la Sve­ri­ge, sa­de hon. Det finns en orätt­vi­sa i sy­ste­met som in­ne­bär att en ge­ne­ra­tion hy­res­gäs­ter får bä­ra he­la kost­na­den för upp­rust­ning­en av lä­gen­he­ter­na i mil­jon­pro­gram­men.

Hon upp­ma­na­de al­la när­va­ran­de att ta hjälp av Hy­res­gäst­för­e­ning­en och få till ett sam­råd med fas­tig­hets­ä­gar­na.

– Sam­la ihop era syn­punk­ter och do­ku­men­te­ra hur det är. Or­ga­ni­se­ra er.

Un­der 2007–2008 käm­pa­de Nor­ra Jär­va stads­dels­råd en hård kamp mot Svens­ka Bo­stä­ders pla­ner på att lyx­re­no­ve­ra lä­gen­he­ter­na i om­rå­det. Hy­res­gäs­ter­na pro­te­ste­ra­de var­je vec­ka un­der sex må­na­der och även Hy­res­gäst­för­e­ning­en kom med.

Kam­pen gav re­sul­tat och ett av­tal kun­de teck­nas med Svens­ka Bo­stä­der som nu­me­ra an­vänds som ett gott ex­em­pel.

Svens­ka Bo­stä­ders re­no­ve­ring in­ne­bar att in­te bara lä­gen­he­ter­na skul­le rustas upp, ut­an även he­la fas­tig­he­ten och går­dar­na. Hy­res­höj­ning­en som följ­de på re­no­ve­ring­en var på 24 pro­cent, istäl­let för näs­tan 70 pro­cent, som det var tänkt från bör­jan, och be­ta­la­des un­der tre år.

Sam­la ihop era syn­punk­ter och do­ku­men­te­ra hur det är. Or­ga­ni­se­ra er.

Vitt­nesmå­len un­der mö­tet på Hus­by träff var många. Oron för fram­ti­den stor.

– Vi bor in­te här gra­tis, var­för gör de så här mot oss?

– Jag har va­rit med­lem i Hy­res­gäst­för­e­ning­en så länge jag kan min­nas. Nu vill jag ve­ta vad vi kan få för hjälp. Vi be­hö­ver hjälp. Hjälp oss!

Mö­te­na på Hus­by träff kom­mer att fort­sät­ta för att or­ga­ni­se­ra mot­stån­det.

Kerstin Gustafs­son

FULLT. Hus­by träff var full att oro­li­ga hy­res­gäs­ter, som pro­te­ste­ra­de mot Car­ne­gi­es bris­tan­de un­der­håll och höj­ning av hy­ror­na ef­ter då­li­ga re­no­ve­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.