Ny sats­ning på yt­tersta­den i bud­get

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se

– Vi har en vi­sion om ett Stock­holm för al­la, sä­ger Emi­lia Bjuggren (S), ar­bets­mark­nads- och id­rotts­bor­gar­råd i Stock­holm. I det ar­be­tet in­går att bry­ta seg­re­ga­tio­nen och det är nå­got som ska ge­nom­sy­ra allt vi gör. I 2017 års bud­get sat­sas det på yt­tersta­den.

I rap­por­ten Skill­na­der­nas Stock­holm fram­går tyd­ligt att Stock­holm är en de­lad stad. I Rin­ke­by sak­nar hälf­ten av de vux­na en sys­sel­sätt­ning och i Tens­ta le­ver en tred­je­del av al­la barn­fa­mil­jer i det som kal­las eko­no­misk ut­satt­het. Sto­ra skill­na­der finns även när det gäl­ler skol­re­sul­tat och be­hö­rig­het till gym­na­si­et.

– Till år 2040 ska 47 nya grund­sko­lor byg­gas i Stock­holm och vi ska byg­ga dem så att vi mot­ver­kar seg­re­ga­tio­nen. Allt fler ele­ver pend­lar ut från si­na stads­de­lar i jak­ten på den bästa sko­lan. För att byg­ga ihop Stock­holm an­ser vi att det krävs kraf­ti­ga sats­ning­ar för att ga­ran­te­ra att det i var­je stads­del finns en bra kom­mu­nal grund­sko­la där man bor.

– Men re­dan un­der näs­ta år ska vi se till att var­je stads­del har en sko­la som är öp­pen för för­e­nings­li­vet även ef­ter skol­tid.

En pi­lot­ut­bild­ning kom­mer ock­så star­tas un­der 2017 för vux­na som sak­nar grund­sko­le­ut­bild­ning. Det finns re­dan en grund­sko­le­ut­bild­ning för vux­na på Kom­vux, men nu ska det bli en ut­bild­ning med en sam­man­hål­len skol­dag och med en pe­da­go­gik som ger även dem som in­te är stu­di­e­va­na en chans.

– Vi mär­ker att be­ho­vet av ut­bil­dad ar­bets­kraft ökar, men be­ho­vet av out­bil­dad ar­bets­kraft mins­kar. Må­let på lång sikt blir att fler ska ta sig in på ar­bets­mark­na­den. På kort sikt ska ut­bild­ning- en ge män­ni­skor en möj­lig­het att lä­ra sig språ­ket för att fritt kun­na rö­ra sig i stan. Många är nu in­stäng­da i sin egen stads­del.

När nya bo­stä­der och stads­de­lar bygg in­ve­ste­ras all­tid en pro­cent av bud­ge­ten i of­fent­lig konst och ut­smyck­ning. Men i många yt­ter­om­rå­den, som Tens­ta, byggs ingen­ting.

– Vi ska se om vi kan om­för­de­la de här re­sur­ser­na, så att in­te al­la peng­ar ham­nar i Nor­ra Djur­gårds­sta­den. Un­der de när­mas­te tre åren sat­sar vi 300 mil­jo­ner i yt­ter­om­rå­de­na, på mer le­ky­ta, städ­ning, för att gö­ra om­rå­de­na mer till­gäng­li­ga. He­la Stock­holm ska kän­nas li­ka rent.

Stock­holm stad in­spi­re­ras av Pa­ris och sat­sar peng­ar på att få igång en med­bor­gar­dis­kus­sion om hur när­om­rå­det ska se ut.

– I Pa­ris sat­sar de fem pro­cent av in­ve­ste­rings­bud­ge­ten var­je år där pa­ri­sar­na får fö­re­slå vad som borde in­ve­ste­ras i. För­sla­gen ut­reds och så ge­nom­förs en om­röst­ning om vil­ket pro­jekt som ska för­verk­li­gas. Vår am­bi­tion är att gö­ra en egen va­ri­ant av det­ta.

En styr­grupp kom­mer dess­utom att till­sät­tas som fo­ku­se­rar på ökad trygg­het och mins­kad brotts­lig­het ”in­te minst runt Jär­va­fäl­tet”. Det är tänkt som ett sam­ar­be­te mel­lan po­lis, för­e­nings­li­vet och sta­dens eg­na för­valt­ning­ar.

Emi­lia Bjuggren, själv upp­vux­en i Tens­ta, och nu­me­ra an­sva­rig för id­rotts­frå­gor, lå­ter nöjd när hon be­rät­tar att sta­den ska sat­sa på ett ut­om­hus­bad på Jär­va­fäl­tet.

– Vi av­sät­ter peng­ar för att bör­ja byg­ga Jär­va-ba­det i när­he­ten av Eg­ge­by gård. Ett som­mar­bad har ef­ter­frå­gats länge. Ing­en an­nan­stans i kom­mu­nen är det li­ka långt till ett bad som på Jär­va­fäl­tet. Dess­utom kom­mer ett ut­om­hus­bad där för­hopp­nings­vis att öka sim­kun­nig­he­ten i om­rå­det.

Un­der de när­mas­te tre åren sat­sar vi 300 mil­jo­ner i yt­ter­om­rå­de­na.

FO­TO: STOCK­HOLM STAD

BORGARRÅD. Emi­lia Bjuggren (S), ar­bets­mark­nads- och id­rotts­bor­gar­råd i Stock­holm.

FO­TO: IDA NILSING

SAT­SAR. I 2017 års bud­get vill man sat­sa på Stock­holms yt­terstad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.