Do­na Ha­ri­ri pri­sas

Do­na Ha­ri­ri har i två år hjälpt Hus­by­bor­na med kost­nads­fri ju­ri­disk råd­giv­ning. Nu har hon bli­vit pri­sad även för sitt en­ga­ge­mang för barn och unga.

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Det är vik­tigt att al­la män­ni­skor kän­ner till si­na rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter, sä­ger Do­na Ha­ri­ri som ser ju­ri­di­ken som ett de­mo­kra­tiskt verk­tyg.

Män­ni­skor kan be­hö­va råd­giv­ning när det gäl­ler all sorts ju­ri­dik. Det kan hand­la om myn­dig­hets­kon­tak­ter, fö­re­tagsju­ri­dik om man ska star­ta eget, frå­gor om den nya asyl­lag­stift­ning­en, med me­ra. Do­na ta­lar eng­els­ka, svens- ka och ara­bis­ka och för­står även per­sis­ka och kur­dis­ka, så hon kan fin­nas till för många män­ni­skor som be­hö­ver råd­giv­ning. Hon för­sö­ker i sitt ar­be­te fyl­la en del av den luc­ka som finns i sam­häl­let och vill till­gäng­lig­gö­ra ju­ri­di­ken. Att det­ta in­te re­dan finns i sam­häl­let gil­lar hon in­te alls.

– Det finns ett struk­tu­rellt gap. Al­la har in­te sam­ma rät­tig­he­ter. Jag gör en aku­tin­sats, me­nar hon.

Ju­ri­di­ken i Hus­by har ock­så bli­vit som en mö­tes­plats för män­ni­skor.

– En man sök­te hjälp någ­ra gång­er för att han sök­te asyl. För­ra vec­kan ha­de han fått up­pe­hålls­till­stånd, sä­ger Do­na Ha­ri­ri.

Do­na Ha­ri­ri har ock­så job­bat med ju­ri­dik på cen­tral­sta­tio­nen i Stock­holm i sam­band med flyk­ting­mot­ta­gan­det och hål­ler i fö­re­läs­ning­ar in­om of­fent­lig sek­tor, den pri­va­ta sek­torn och för barn i blan­da­de åld­rar.

Nu pri­sas hon för sitt en­ga­ge­mang för barn och unga av Gå­löstif­tel­sen med Blan­da varand­ra-sti­pen­di­et på 100 000 kr (där Sa­rah Beg ock­så pri­sas med 100 000 kro­nor) ef­tersom hen­nes ar­be­te ses som vik­tigt för in­teg­ra­tio­nen.

Jo­nas Carls­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.