Cent­rum för kvin­nor och män

Vi i Kista - - NYHETER -

Hus­by cent­rum är sta­dens pi­lot­pro­jekt när ett cent­rum ska byg­gas om så att kvin­nor ska kän­na sig tryg­ga. Svens­ka bo­stä­der an­sva­rar för om­bygg­na­den och en grupp kvin­nor har va­rit med och ar­be­tat fram ut­form­ning­en av cent­rum. Ar­be­tet re­sul­te­ra­de i krav på plats för fler kvinn­li­ga af­färs­in­ne­ha­va­re och även en lek­plats, som gör det lät­ta­re för kvin­nor och barn att va­ra där.

– Idag tar män mer plats än kvin­nor i det of­fent­li­ga rum­met. Ge­nom att fler grup­per del­tar i att till ex­em­pel ut­for­ma lo­ka­la cent­rum, kan vi få plat­ser med mer liv och rö­rel­se där bå­de kvin­nor och män kän­ner att de vill vis­tas, sä­ger Ann-Mar­gret­he Livh, bo­stads- och de­mo­kra­ti­bor­gar­råd i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.