MER Car­ne­gie

Vi i Kista - - NYHETER -

CAR­NE­GIE, som tills ny­li­gen ägt 1 528 lä­gen­he­ter i Hus­by, är en av Sve­ri­ges störs­ta äga­re av hy­res­hus i mil­jon­pro­gram­mens om­rå­den. Sto­ra vins­ter har fö­re­ta­get gjort på dra­ma­tiskt höj­da hy­ror ef­ter re­no­ve­ring av lä­gen­he­ter.

CAR­NE­GIE re­do­vi­sa­de and­ra kvar­ta­let 2016 en kraf­tig ök­ning av vins­ten fö­re skatt på 504 mil­jo­ner kro­nor, en ök­ning med 241 pro­cent jäm­fört med sam­ma kvar­tal för­ra året.

BLACK­STO­NE är det ame­ri­kans­ka risk­ka­pi­tal­bo­lag som köpt och ta­git över kon­trol­len över Car­ne­gie, i en av de störs­ta fas­tig­hets­af­fä­rer­na i Sve­ri­ge un­der 2000-ta­let. Black­sto­ne är det störs­ta risk­ka­pi­tal­bo­la­get i fas­tig­hets­bran­schen i värl­den.

NOR­RA JÄR­VA stads­dels­råd är en sam­ling för­e­ning­ar och nät­verk som vill ge röst åt de bo­en­de i Hus­by, Akal­la och Kis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.