Gra­tis i stäl­let för att plan­ka

Vi i Kista - - NYHETER -

Gra­tis SL-kort till unga, som be­hö­ver ta sig till nå­got av sta­dens jobb­torg, är ett av för­sla­gen i näs­ta års bud­get.

Jobb­torg för unga har som upp­drag att hjäl­pa unga till­ba­ka till sko­lan. Idag finns Jobb­torg för unga i Glo­ben, Skär­hol­men och Kis­ta, och en för­ut­sätt­ning är att ung­do­mar­na har en möj­lig­het att ta sig dit.

– Det hand­lar fram­för allt om unga som fort­fa­ran­de bor hem­ma och där fa­mil­jen in­te har råd med SL-kort. Ris­ken finns att de lå­ter bli att sö­ka stöd och då får vi unga som hän­der i cent­rum istäl­let för att gå i sko­lan, sä­ger Sis­se­la Nord­ling Blan­co, grupple­da­re för Fe­mi­nis­tiskt Ini­ti­a­tiv i Stock­holm.

En mil­jon av­sätts för än­da­må­let i 2017 års bud­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.