MER Stock­mo­tion filmfes­ti­val

Vi i Kista - - NYHETER -

110 fil­mer gjor­da av första­gångs­re­gis­sö­rer och proffs del­tar i årets upp­la­ga av Stock­mo­tion filmfes­ti­val. Filmfes­ti­va­len på­går mel­lan den 29 sep­tem­ber till den 1 ok­to­ber på Film­hu­set i Stock­holm. Väs­te­rort del­tar Brom­ma­bon Ali­cia Eichen­holz, Sund­by­bergs­bon Meh­di Ra­zi och Tensta­bon Fa­du­mo Hus­se­in (som du kan lä­sa mer om här in­till). täv­lar om en pris­pott på över 400 000 kro­nor.

ÖVER FRÅN FILMARNA

här i om­rå­det har för­tro­en­de för mig. Jag kom­mer här­i­från och jag kan be­rät­ta de­ras histo­ri­er, sä­ger Fa­du­mo

och vi går av bus­sen Spånga.

Just den här tu­ren har vi in­te mött någ­ra vak­ter.

i

– Kanske viss­te de att jag skul­le kom­ma, sko­jar Fa­du­mo Hus­se­in. So­fia White

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.