Kurs – skriv till din po­li­ti­ker

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Har du nå­got vik­tigt du vill ha sagt till be­sluts­fat­ta­re? Skriv ett brev di­rekt till po­li­ti­ker el­ler skriv en in­sän­da­re till lo­kal­tid­ning­en. I den här kur­sen går vi ige­nom hur du job­bar fram bud­skap och skri­ver allt från mejl och de­battar­tik­lar till med­bor­gar­för­slag. Kur­sen är på fy­ra till­fäl­len, tis­da­gar 18– 20.30 med start 18 ok­to­ber i Tens­ta Träff, Helsing­fors­sa­len. För an­mä­lan mai­la: selu­ah. al­saa­ti@abf.se. Väl­kom­men!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.