MER 5 tips för bad­rum­met

Vi i Kista - - BOSTAD -

1. SÄTT UPP ÖPP­NA

HYL­LOR. Låt en hyl­la bli ett blick­fång på väg­gen. Här kan du lyf­ta fram fi­na pro­duk­ter och pig­ga upp med väx­ter och doft­krus. Tand­kräm, tand­tråd och an­nat mind­re snyggt kan du göm­ma i ett stängt skåp.

2. SÄTT FÄRG PÅ TEXTI

LIERNA. Att ad­de­ra hand­du­kar, dra­pe­ri­er och mat­tor med färg till ditt bad­rum är ett enkelt sätt att för­nya och pig­ga upp. Ge­nom att hål­la grun­der­na i rum­met neutra­la kan du enkelt by­ta färgsche­ma ef­ter sä­song och hu­mör. 3. MARMOR. Marmor är ett klas­siskt ma­te­ri­al som syns i en mängd de­tal­jer i höst. Var­för in­te pig­ga upp med ett li­tet fat el­ler en tvål­pump? 4.

KRUT I KAKLET. Ka­kel och klin­ker har ta­git ett re­jält kliv fram­åt vad gäl­ler ut­se­en­de och de­sign det se­nas­te året. Fros­sa i mönst­rat och fär­gat. 5. GLÖM IN­TE DET LIL­LA. Att bry dig även om de mins­ta de­tal­jer­na i ditt bad­rum gör att hel­he­ten blir per­fekt. Det kan va­ra en ton som går igen, en se­rie pro­duk­ter el­ler en fin tav­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.