AWAD HER­SI I EX­KLU­SIV IN­TER­VJU

• Om av­hop­pet • Om an­kla­gel­ser­na • Om par­ti­kam­ra­ter­na • ”Jag skul­le av­sät­tas till var­je pris och al­la me­del var tillåt­na”

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son kerstin.gustafs­son@ di­rekt­press.se

Vi sit­ter på ett fik i Sund­by­berg, mitt emel­lan Tens­ta, där han bor, och stads­hu­set, där han haft sitt ar­bets­rum se­dan va­let 2014. Någ­ra tim­mar ti­di­ga­re har han avi­se­rat sin av­gång, ef­ter må­na­der av in­ter­na in­tri­ger och ano­ny­ma an­kla­gel­ser i me­dia.

– För­tro­en­de­val­da ska grans­kas, det är jour­na­lis­ter­nas upp­gift. Men syf­tet var ald­rig att grans­ka, syf­tet var att hu­vud skul­le rul­la. Mitt hu­vud.

Awad Her­si me­nar att ett av­gö­ran­de ögon­blick var när fi­nans­bor­gar­rå­det Ka­rin Wann­gård (S) gick ut och sa­de att hon ald­rig skul­le god­kän­na att han om­val­des av mil­jö­par­ti­ets med­lem­mar.

– Ur de­mo­kra­tisk syn­vin­kel helt för­kast­ligt, sä­ger han, att ett par­ti kan på­ver­ka ett an­nat på det sät­tet.

– Det and­ra som fått mig att fat­ta det­ta be­slut är att mitt eget par­ti har svi­kit mig. Jag har va­rit med att byg­ga upp par­ti­et här i Stock­holm.

Han gick med i Mil­jö­par­ti­et förs­ta gång­en 1997, men ar­be­ta­de se­dan någ­ra år i Eng­land; i Lon­don, Li­ver­pool och Bir­ming­ham.

– När jag bod­de i Eng­land såg jag att där fanns det sam­häl­len i sam­häl­let. Det finns män­ni­skor som är föd­da där, men in­te ta­lar eng­els­ka. Så vil­le jag in­te ha det här. I Sve­ri­ge bor­de vi kun­na byg­ga ett plu­ra­lis­tiskt sam- häl­le, ef­ter egen sam­hällsmo­dell.

Awad Her­si kom till­ba­ka till Sve­ri­ge 2006, och gick med i par­ti­et igen mitt un­der på­gåen­de val­rö­rel­se. Ef­ter va­let blev han mil­jö­par­ti­ets grupple­da­re i Spånga-Tens­ta. Yr­kes­po­li­ti­ker blev han först ef­ter va­let 2014. Då val­des han till grupple­da­re och ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den med ac­kla­ma­tion. Han var den en­da kan­di­da­ten.

Hans tid som ord­fö­ran­de i stads­de­len har dock va­rit tur­bu­lent. An­led­ning­en är, me­nar han, att so­ci­al­de­mo­kra­ter­na lo­kalt har mot­ar­be­tat ho­nom från förs­ta da­gen. Av­tal slöts till och med för att ma­jo­ri­te­ten skul­le bli funk­tions­dug­lig. Han vi­sar mig ett sam­ar­bets­kon­trakt i sju punk­ter som skri­vits un­der av grupple­da­re och mot­sva­ri­ga från stads­hu­set.

– Men de har in­te hål­lit si­na av­tal, kon­sta­te­rar han. Kam­pan­jen mot mig fort­sat­te.

I Stock­holms stad har han

sut­tit i full­mäk­ti­ge se­dan 2010.

– Där finns fi­na styr­do­ku­ment, och för­stå mig rätt, det är bra. Då­li­ga styr­do­ku­ment vo­re vär­re. Men man mås­te verk­stäl­la må­len ock­så. Vi bor i ett land där man en gång har av­skaf­fat barn­fat­tig­do­men. Idag är den till­ba­ka och den har et­nis­ka mar­kö­rer. Ba­ra po­li­tis­ka be­slut kan änd­ra på det. Om du väx­er upp med käns­lan att du är en and­ra klas­sens med­bor­ga­re. Du stu­de­rar och tar lån, men in­ser att du in­te kom­mer att få sam­ma ut­del­ning som et­nis­ka svens­kar, då är det är ett pro­blem.

Awad Her­si me­nar att i Stock­holm sä­ger al­la att de vill ha mång­fald och be­ja­ka olik­he­ter. Men när det gäl­ler, då ska al­la tyc­ka li­ka­dant.

– Jag tyc­ker att vi ska få va­ra oli­ka, men al­la mås­te hål­la sig till de reg­ler och la­gar som finns. Tit­ta ba­ra vil­ka det är som har makt i Stock­holm, över en tred­je­del av stock­hol­mar­na till­hör en an­nan et­ni­ci­tet än svensk, men mak­te­li­ten är i det när­mas­te helt vit.

Awad Her­si var den i Spång­aTens­ta som fick över­läg­set flest per­son­rös­ter i se­nas­te va­let. Men på grund av den åter­kom­man­de kri­ti­ken mot ho­nom har me­dia än­då spe­ku­le­rat i hans av­gång.

När hans väl­ja­re kom till nämnd­mö­tet i Tens­ta i slu­tet av au­gusti för att vi­sa ho­nom sitt stöd kal­la­des det ”skan­dal” och ”po­li­tisk cir­kus”, bå­de av op­po­si­tio­nen och hans eg­na. Det sa­des ock­så att det var han själv som stod bakom ma­ni­fes­ta­tio­nen.

– Det är re­spekt­löst att tro att folk i Tens­ta in­te är ka­pab­la att själ­va or­ga­ni­se­ra sig. Det vi­sar på en över­sit-

tar­men­ta­li­tet och ett för­akt. Det de­mo­kra­tis­ka sam­häl­let krä­ver att med­bor­gar­na är del­ak­ti­ga.

Un­der må­na­der har han bli­vit ut­hängd i me­dia, för­öd­mju­kad, och en­sam fått för­sva­ra sig mot an­kla­gel­ser från ano­ny­ma käl­lor. Vi går ige­nom vad som på­stås ha ägt rum:

Det sägs att 16 tjäns­te­män slu­tat på för­valt­ning­en på grund av dig?

– För­valt­ning­en har ett sam­tal med al­la che­fer som av nå­got skäl slu­tar. För­valt­nings­che­fen sa­de att ing­en av dem som av­slu­ta­de si­na an­ställ­ning­ar ha­de på­stått att det be­rod­de på mig. Det bor­de va­ra en sä­ker käl­la, men ing­en var in­tres­se­rad av fakta.

Har du lagt dig i in­di­vidären­den när det gäl­ler för­sörj­nings­stöd?

– Det är be­fängt att tro det. In­di­vidären­den be­hand­las i det so­ci­a­la ut­skot­tet. Jag satt in­te ens där. Det som har hänt är att män­ni­skor har vänt sig till mig när de var miss­nöj­da med hur de­ras ären­de har skötts. Jag för­med­la­de de­ras kla­go­mål vi­da­re till för­valt­nings­che­fen och an­sva­rig av­del­nings­chef. Vad skul­le jag ha gjort an­nars? Jag me­nar att allt an­nat är tjäns­te­fel.

Har du va­rit för klå­fing­rig som po­li­ti­ker och stru­kit i

tjäns­te­män­nens tjäns­teut­lå­tan­den?

– Det finns en rå­gång mel­lan po­li­ti­ker och tjäns­te­män. Som ord­fö­ran­de mås­te man be­re­da ären­den och sät­ta dag­ord­ning. I ären­de­be­red­ning­en dis­ku­te­rar man med för­valt­ning­en. Vi har haft en re­spekt­full re­la­tion och haft för­tro­en­de för varand­ra.

De se­nas­te upp­gif­ter­na hand­la­de om en en­hets­chef, även han med so­ma­liskt ur­sprung, som an­kla­gats för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er och där­för har stängts

Att pra­ta om klan­tän­kan­de är en ste­re­o­typ, som sä­ger mer om den som sä­ger det, än om verk­lig­he­ten.

av un­der på­gåen­de po­lis­ut­red­ning. Du an­tyds lig­ga bakom det­ta på grund av att ni till­hör oli­ka ” kla­ner”.

– Han och jag har ald­rig va­rit oen­se om någon­ting. Han var tjäns­te­man och jag po­li­ti­ker. Att vi skul­le ha haft en maktstrid är bi­sarrt. Dä­re­mot har jag vi­sat mo­ra­liskt stöd till den or­ga­ni­sa­tion han var ord­fö­ran­de för. Men själv är jag in­te med i en en­da so­ma­lisk för­e­ning.

– Och jag till­hör ing­en ” klan”. Jag har ett nät­verk, en de­mo­kra­tisk bas i lo­kal­sam­häl­let. Det bru­kar i van­li­ga fall be­trak­tas som

nå­got po­si­tivt. Att pra­ta om klan­tän­kan­de är en ste­re­o­typ, som sä­ger mer om den som sä­ger det, än om verk­lig­he­ten. Det är för­le­ga­de ste­re­o­ty­per.

Men har du på­ver­kat vitt­net un­der på­gåen­de ut­red­ning, som det på­stås? Åt du lunch med per­so­nen i frå­ga?

– Jag har ald­rig, ald­rig ätit lunch med någ­ra av dem som är in­blan­da­de. Jag viss­te in­te ens att den per­so­nen var vitt­ne i den här histo­ri­en. Han suc­kar tungt. – Mitt en­ga­ge­mang har hand­lat om att jag vill upp­rät­ta sam­hälls­kon­trak­tet. Du stäl­ler upp på sam­häl­let ef­ter för­må­ga, och sam­häl­let stäl­ler upp för dig.

Och han kän­ner sig trots allt nöjd med det som han hann ut­rät­ta i Spånga-Tens­ta.

– Vi är den en­da stads­de­len som har som mål att öka an­ta­let ut­ri­kes­föd­da che­fer. Och vi är den en­da stads­de- len som stäl­ler krav på jäm­ställd­het i sty­rel­ser­na för de för­e­ning­ar som får eko­no­miskt stöd. Det mås­te va­ra minst 40 pro­cent kvin­nor el­ler män.

Han be­rät­tar att för­sörj­nings­stö­det i Spånga-Tens­ta sjun­ker.

– Vi har med vå­ra re­sur­ser an­ställt per­so­nal med av­tal­sen­li­ga lö­ner. Mest är det kvin­nor med barn, som fått jobb in­om vård och om­sorg. Det är vik­tigt för bar­nen att se att de­ras för­äld­rar är en del av sam­häl­let. Det är en in­ve­ste­ring för fram­ti­den.

– Jag stan­na­de kvar tills nu ef­tersom jag in­te har gjort nå­got fel. Det en­da jag vil­le var att för­bätt­ra män­ni­skors livs­vill­kor. Jag har ve­lat byg­ga ett starkt ci­vil­sam­häl­le, där al­la na­tio­na­li­te­ter fun­ge­rar till­sam­mans. Öka män­ni­skors in­fly­tan­de över sin närmil­jö, tän­ka nytt, ini­ti­e­ra med­borg­ar­bud­get, med­ska­par­di­a­log och öka tilli­ten till sam­häl­lets in­sti­tu­tio­ner. Vi sat­sar sto­ra re­sur­ser på trygg­hets­ar­be­tet och det bör­jar ge re­sul­tat.

– So­ci­al­de­mo­kra­ter, mo­de­ra­ter, li­be­ra­ler och mitt eget par­ti var al­la eni­ga om att jag skul­le av­gå. Tänk om par­ti­er­na ha­de lagt sam­ma kraft bakom or­den för att för­bätt­ra väl­fär­den för män­ni­skor­na i Jär­va. Jag vet, att det går om den po­li­tis­ka vil­jan finns. In­nan vi skiljs, sä­ger han: – Vet du, det har va­rit ro­ligt. Jag har haft kul.

Någ­ra tim­mar ef­ter in­ter­vjun blev Awad Her­si bru­talt miss­hand­lad i Tens­ta av fy­ra okän­da män. Or­sa­ken är än­nu in­te känd.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

SLU­TAR. Awad Her­si (MP) av­går som ord­fö­ran­de i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd. Un­der må­na­der har han bli­vit ut­hängd i me­dia, för­öd­mju­kad, och en­sam fått för­sva­ra sig mot an­kla­gel­ser från ano­ny­ma käl­lor.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.