Men ro­li­gast är nog fotboll

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son Re­por­ter

Jag er­kän­ner. Jag flyr. All­de­les för of­ta flyr jag från världs­lä­get. Jag kol­lar på sport. All sport egent­li­gen. Ba­ra golf och mo­torsport får mig att by­ta ka­nal.

Men ro­li­gast är nog fotboll. Jag har till­bring­at hund­ra­tals tim­mar med mi­na barn på Är­vinge BP och tro­li­gen al­la Stock­holms gru­soch gräs­pla­ner. Vid sto­ra mäs­ter­skap är det fest i fa­mil­jen. För­be­re­del­ser­na in­för match bör­jar i god tid. La­ga god mat, kö­pa onyt­tigt att knap­ra på, by­ta om till be­kvä­ma klä­der.

Då bru­kar vi ock­så träf­fa kom­pi­sar och tit­ta till­sam­mans. Det un­der­lät­tar om vi hål­ler på sam­ma lag. An­nars kan det bli onö­di­ga slit­ning­ar i vän­skaps­kret­sen.

Jag till­hör in­te dem som står i klac­ken till nå­got sär­skilt lag. Mi­na myc­ket be­grän­sa­de er­fa­ren­he­ter från Nor­ra stå på gam­la Råsun­da var mar­dröms­li­ka. Till sy­nes helt nor­ma­la fa­mil­je­fä­der för­vand­la­des un­der mat­chens gång till vrå­lan­de mons­ter.

Men mel­lan mat­cher­na fun­ge­rar jag som van­ligt. Källsor­te­rar, åker kom­mu­nalt och ri­ver ner ra­sis­tis­ka klis­ter­mär­ken i tun­nel­ba­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.