La­get där triv­sel slår re­sul­tat

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son FO­TO: JON­NY AN­DERS­SON

Få skott hit­ta­de kor­gen när da­mer­na i Tens­ta Bas­ket tog emot KFUM Lin­kö­ping och för­lo­ra­de med 29–37. Hem­ma­spe­lar­na var än­då nöj­da och gla­da.

– Vi har ett dam­lag, kon­sta­te­rar Ma­ri­ant­hi Kouk­ou­vinos.

Tens­ta Bas­kets dam­lag har po­ten­ti­al att va­ra ett topp­lag i di­vi­sion 2 Sve­a­land i vin­ter. Då krävs att al­la är på plats. Spe­ci­ellt Ashle­igh Brown, som spe­lat i fle­ra klub­bar i högs­ta li­gan, men hon och yt­ter­li­ga­re tre spe­la­re kom in­te loss för­ra hel­gen. Två stör­ta­de dess­utom in i Tens­ta id­rotts­hall strax in­nan förs­ta upp­kast.

Ma­ri­ant­hi Kouk­ou­vinos kom sist, men den for­na proffsspe­la­ren byt­te snabbt om och var strax se­na­re in­ne på plan. Dit­tills ha­de lag­kom­pi­sar­na in­te fått ner ett skott i kor­gen på sju mi­nu­ter.

– Förr tänk­te jag all­tid på re­sul­tat och pre­sta­tion. Nu är jag gam­mal tant och äls­kar att få upp­le­va det här. Vi är da­mer som vill spe­la. Sam­man­håll­ning­en är fan­tas­tisk och den ger ener­gi, sä­ger hon.

Tens­ta mat­cha­de för­ra sä­song­en ett allt för ungt ton­årslag, 14-16 år, på dam­ni­vå. La­get fick elakt med smörj och tje­jer­na har för­svun­nit, vil­ket Ma­ri­ant­hi Kouk­ou­vinos tyc­ker är synd. Hon skul­le gär­na se att de kom till­ba­ka för att bi­dra till en spän­nan­de kon­kur­rens­si­tu­a­tion i den nu­me­ra ål­der­stig­na trup­pen.

Att Ma­ri­ant­hi kom sent till mat­chen be­rod­de på att hon höll en yo­ga­lek­tion i stan strax in­nan.

– Vi al­la är väl i den si­tu­a­tio­nen. An­nat mås­te få gå först, än­då för­sö­ker vi kom­ma hit och spe­la el­ler trä­na när ti­den tillå­ter.

Syf­tet är med att rag­ga ihop ett dam­lag av for­na Tensta­spe­la­re och da­mer från när­om­rå­det är ing­en elit­sats­ning, en­ligt sport-

an­sva­ri­ge Ge­or­gi­os Kouk­ou­vinos. Han tyc­ker att det är för ti­digt att ens pra­ta om di­vi­sion 1, trots käns­lan att ka­pa­ci­tet finns.

– Vi har ro­ligt, det är det vik­ti­ga, sä­ger Alex­an­dra Pri­ca och pe­kar på lag­kom­pi­sar­na som bör­jat sam­las i en cir­kel di­rekt ef­ter slut­sig­na­len. I dag spe­lar vi in­te så bra som i för­ra mat­chen. Det gör ing­et. Fle­ra är bor­ta el­ler ska­da­de, det var kul i al­la fall.

Ge­or­gi­os Kouk­ou­vinos coacha­de la­get i mat­chen mot Lin­kö­ping. Det är egent­li­gen in­te me­ning­en. Klub­ben sö­ker en per­ma­nent le­dar­lös­ning, i dag är det del­vis upp till spe­lar­na att till­sam­mans lö­sa den bi­ten.

Vid Ge­or­gi­os si­da och mitt bland spe­lar­na stod Ul­ri­ka Wahl­ström mat­chen ige­nom mot Lin­kö­ping. Hon har spe­lat bas­ket men är med som tolk för Me­li­hat Do­gan och So­fia Lin­de­vall. Att tec­ken­språk fun­ge­rar

un­der ti­me out- och pa­us­si­tu­a­tio­ner är en sak. Ul­ri­ka fick även ut snab­ba di­rek­tiv till Tensta­la­gets två hör­sel­ska­da­de un­der snab­ba spel­vänd­ning­ar.

– So­fia är ny i Tens­ta, Me­li­hat ha­de jag i trä­ning för fem sex år se­dan. Bå­de hon och So­fia var med i döv­lands­la­get som vann VM 2011 och EM 2012, sä­ger Ge­or­gi­os Kouk­ou­vinos.

I dag spe­lar vi in­te så bra som i för­ra mat­chen.

I gång­na som­ma­rens EM gick det tyng­re för Sve­ri­ge. Me­li­hat och So­fia blir lik­väl till­gång­ar i da­gens Tens­ta när de och med­spe­lar­na för­står varand­ra bätt­re.

– Jag är över­ty­gad om det, sä­ger Ge­or­gi­os Kouk­ou­vinos som hop­pas ha fler spe­la­re än åt­ta till näs­ta match mot Norr­kö­ping Dolp­hins.

FO­TO:JON­NY AN­DERS­SON

FÖR­ÄND­RING. Ge­or­gi­os Kouk­ou­vinos vill för­änd­ra spe­let och Ul­ri­ka Wahl­ström tol­kar för Me­li­hat Do­gan (nr 8) och So­fia Lin­de­vall (nr 6).

KOR­GEN. Alex­an­dra Pri­ca går på pum­pen un­der kor­gen.

DAM­LAG. Ge­or­gi­os Kouk­ou­vinos gil­lar att klub­ben fått till ett dam­lag i di­vi­sion 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.