Upp­lopp – el­ler up­p­ror i Hus­by

– I me­dia fram­stod hän­del­ser­na i Hus­by som ett ga­let up­p­ror. Men jag vill för­sö­ka vi­sa vad ils­kan hos folk be­stod av. Tens­ta konst­hall pre­sen­te­rar i höst ut­ställ­ning­ar på te­mat mi­gra­tion, rot­lös­het och mi­li­ta­ri­se­ring. En av konst­nä­rer­na är Na­ta­scha Sadr

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se 070-78 72 077

När man­nen dog blev det en no­tis i tid­ning­ar­na. Men när bi­lar­na brann blev det första­si­dor. Då viss­te al­la att egen­dom är vik­ti­ga­re än män­ni­sko­liv.

Det förs­ta som mö­ter en i ut­ställ­nings­sa­len är fem ter­rassvär­ma­re, de ser ut som gat­lyk­tor, med tid­nings­si­dor upp­klist­ra­de på. Bil­der­na vi­sar brin­nan­de bi­lar och po­li­ser i kra­vall­mun­de­ring. Na­ta­scha Sadr Hag­hig­hi­ans in­stal­la­tion hand­lar om mi­li­ta­ri­se­ring­en av po­li­sen och de kon­fron­ta­tio­ner som upp­står vid ett folk­ligt up­p­ror.

– Kam­pen för so­ci­al rätt­vi­sa är nå­got som stän­digt på­går, sä­ger hon. Det brin­ner jämt och över­allt. Om man kal­lar det upp­lopp, el­ler up­p­ror, be­ror på vil­ken si­da man står.

Den där maj­k­väl­len i Hus­by, 2013, stod en psy­kiskt sjuk man på sin bal­kong och vif­ta­de med en stor kniv. Man­nen, som var pen­sio­när, dö­da­des un­der kväl­len. Först sa­de po­li­sen att han skott­ska­dats och förts till sjuk­hus i am­bu­lans. Men se­na­re fram­kom att man­nen dö­dats av ett skott in­ne i sin egen lä­gen­het. Det var en ku­la från en po­lis som dö­da­de ho­nom. Den hän­del­sen var upp­rin­nel­sen till att bi­lar­na brann i Hus­by un­der fle­ra vec­kor fram­ö­ver.

– De som bor i Hus­by kän­de in­te att po­li­sen var där för att skyd­da dem. Jag und­rar vil­ken roll spe­lar de bil­der som man­nens gran­nar tog med si­na mo­bi­ler och som spreds i so­ci­a­la me­dia? Det var de­ras bil­der och upp­gif­ter som fick po­li­sen att er­kän­na hur det egent­li­gen ha­de gått till.

Fle­ra av de bil­der­na finns nu scre­entryck­ta på sto­ra, rö­da flee­ce­fil­tar, som en del av in­stal­la­tio­nen.

Na­tasch Sadr Hag­hig­hi­an har ar­be­tat med ”Fu­el to the Fi­re” se­dan 2014 och va­rit i Tens­ta och Hus­by fle­ra gång­er för att gö­ra re­se­arch. Hon frå­gar vil­ken roll fo­to­gra­fi­er spe­lar som vitt­nes­mål i skild­ring­ar av po­lis­våld. Och vil­ka hand­ling­ar mo­ti­ve­rar att en po­li­siär in­sats­styr­ka gri­per in?

– Till­gång­en på väl­färd för­de­las upp­i­från. Det är tyd­ligt att po­li­sens upp­gift är att hål­la in­vå­nar­na i de mind­re be­med­la­de om­rå­de­na un­der kon­troll.

I in­stal­la­tio­nen in­går även en ny­pro­du­ce­rad tid­ning med ma­te­ri­al kring pi­ket­po­li­sens histo­ria. Na­ta­scha Sadr Hag­hig­hi­an me­nar att mi­li­ta­ri­se­ring­en av po­li­sen bör­ja­de i Watts, i söd­ra Los Ang­e­les, i bör­jan av 1960-ta­let. Ef­ter de upp­lop­pen, el­ler upp­ro­ren, kräv­de po­li­sen bätt­re be­väp­ning.

– Då bil­da­des SWAT, de po­li­siä­ra in­sats­styr­kor­na i USA. Se­dan har and­ra län­der följt ef­ter. ” War­fa­re” istäl­let för ”well­fa­re”. Sko­lor­na stängs och istäl­let kom­mer fler po­li­ser.

Det va­ra ba­ra en en­da tid­ning, som be­skrev hän­del­ser­na ut­i­från in­vå­nar­nas syn­punkt, och det var Nor­ra Si­dan (fö­re­gång­a­ren till den här tid­ning­en). Där­för finns en tid­nings­si­da där­i­från med i in­stal­la­tio­nen. Det dröj­de ett helt år in­nan mainstream-me­dia pub­li­ce­ra­de ar­tik­lar, som för­sök­te be­rät­ta om or­sa­ken till det som hänt.

– När man­nen dog blev det en no­tis i tid­ning­ar­na. Men när bi­lar­na brann blev det första­si­dor. Då viss­te al­la att egen­dom är vik­ti­ga­re än män­ni­sko­liv.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

DOLD. Na­ta­scha Sadr Hag­hig­hi­an väg­rar att lå­ta sig bli fo­to­gra­fe­rad. Där­för står hon bakom tid­ning­en, som är en del av in­stal­la­tio­nen.

BRAND. På ter­rassvär­mar­na finns tid­nings­upp­slag upp­klist­ra­de, som vi­sar hur me­dia rap­por­te­ra­de om hän­del­ser­na i Hus­by 2013.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.