Unikt för­sök med el­bil

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son jo­nas.carls­son@di­rekt­press.se 070-78 78 706

Att man kan lad­da el­bi­lar i stol­par är väl­känt. Men just nu på­går ett unikt Eu­ropa­för­sök med tråd­lös ladd­ning. En av ak­tö­rer­na som tes­tar tek­ni­ken är grann­stöds­per­so­nal i Spånga-Tens­ta.

– Jag tyc­ker det fun­ge­rar bra, det gäl­ler ba­ra att par­ke­ra rätt i ru­tan, sä­ger Per Wahl, bi­l­an­sva­rig för grann­stö­det i Spånga-Tens­ta, som har bi­len stå­en­de i Lun­da in­du­stri­om­rå­de.

Men hur kom­mer det sig att den här tek­ni­ken tes­tas just här? Forsk­nings­in­sti­tu­tet Vik­to­ria Swe­dish ICT le­der för­sö­ken. Fle­ra el­bi­lar i oli­ka de­lar av Sve­ri­ge har fått tes­ta på tek­ni­ken. Spånga-Tens­ta grann­stöd är en av ak­tö­rer­na som Stock­holm stad har ut­sett till ”för­sökska­ni­ner”. De­ras el­bil tan­ka­des ti­di­ga­re med en sladd. Men Per Wahl tyc­ker att den tråd­lö­sa tek­ni­ken är myc­ket smi­di­ga­re. Istäl­let för att hop­pa in och ut ur bi­len för att sät­ta in en sladd, så par­ke­rar man ba­ra. En blå lam­pa på en kon­troll­box på väg­gen i par­ke­rings­hu­set in­di­ke­rar att man står rätt på ru­tan och att bi­len lad­das.

– Det en­da jag be­hö­ver

gö­ra är att kol­la så att lam­pan är blå, sä­ger Per Wahl.

Det he­la fun­ge­rar så att man par­ke­rar så att man står rätt på en mag­netspo­le på mar­ken. Un­der bi­len sit­ter mot­tag­nings­spo­le mon­te­rad. När de två spo­lar­na möts så lad­das bi­len.

– Pi­lar­na på box­en vi­sar på vart man ska kö­ra (för att par­ke­ra kor­rekt i ru­tan), sä­ger han.

En­ligt Per Wahl är den här tek­ni­ken re­dan i bruk i de­lar av Nor­da­me­ri­ka, men för­sö­ken som ge­nom­förs i Sve­ri­ge är just nu Eu­ro­pa­u­ni­ka.

– Sve­ri­ge är pi­on­jä­rer. För nå­got år se­dan gjor­des ett test i Lon­don som rann ut i san­den, sä­ger Per Wahl.

Han tror att den här tek­ni­ken kan ha en verk­lig fram­tid, jäm­fört med el­bi­lar, som lad­das via el­stol­par. Det är ock­så kul att va­ra med och tes­ta fram­ti­dens tek­nik.

– Det är spän­nan­de och trev­ligt. Om man kör myc­ket med el­bi­lar i fram­ti­den, har jag svårt att se att man kom­mer hop­pa ut och in och stop­pa in en sladd, re­so­ne­rar han.

Bi­len går un­ge­fär fem­ton mil in­nan den be­hö­ver lad­das. Grann­stö­det Spång­aTens­ta sam­ar­be­tar med po­li­sen och nå­gon av de 60 med­lem­mar­na i grann­stö­det åker runt i el­bi­len var­je var­dag för att ha ett va­kan­de öga över Spånga och Tens­ta.

– Vi har ett väl­digt gott

sam­ar­be­te med lo­kal­po­li­sen, sä­ger Per Wahl.

Men om man in­om den när­mas­te fram­ti­den kom­mer att få fort­sät­ta lad­da bi­len tråd­löst ef­ter en tur med bi­len åter­står att se. Tek­ni­ken har tes­tats i snart ett och ett halvt år och vid års­skif­tet ska allt ut­vär­de­ras av forsk­nings­in­sti­tu­tet. Men det kan bli så att grann­stö­det får gå till­ba­ka till att lad­da med sladd.

– Jag vet in­te om man kom­mer få be­hål­la in­duk­tions­häl­len, sä­ger Per Wahl.

FO­TO: JO­NAS CARLS­SON

BI­L­AN­SVA­RIG. Per Wahl har koll på el­bi­len.

FO­TO: JO­NAS CARLS­SON

LADD­NING. Bi­len ska kö­ras och stäl­las över plat­tan in­nan­för par­ke­rings­ru­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.