M-nej till höj­da mark­hy­ror­na

DE­BATT. Mo­de­ra­ter­na sä­ger nej till röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­tens för­slag om höj­da mark­hy­ror men har själ­va fått kri­tik för att in­te pre­sen­te­ra ett mot­för­slag. Här pre­sen­te­rar An­na Kö­nig Jerl­myr (M) och Jo­a­kim Lar­s­son (M) nu sitt al­ter­na­tiv.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - An­na Kö­nig Jerl­myr (M) Jo­a­kim Lar­s­son (M) bå­da op­po­si­tions­bor­gar­råd i Stock­holms stad

Den S-led­da ma­jo­ri­te­ten i Stock­holms stad har lagt fram ett för­slag om att kraf­tigt hö­ja de så kal­la­de tomträtts­av­gäl­der­na för små­hus och fler­bo­stads­hus. För­sla­get har va­rit på re­miss och ska be­slu­tas om i kom­mun­full­mäk­ti­ge in­om kort. Mo­de­ra­ter­na sä­ger nej till chock­höj­ning­en, och vi kom­mer att rös­ta emot för­sla­get.

Tomträtts­mark är mark som ägs av Stock­holms stad, men som hyrs ut av sta­den till tomträtts­ha­va­ren. Hy­ran för mar­ken är en så kal­lad tomträtts­av­gäld. Stock­holms stad upp­lå­ter mark med tomträtt för 5 500 små­hus och 3 900 fler­bo­stads­hus (bo­stads­rätts­för­e­ning­ar och hy­res­rätts­hus). Des­sa ris­ke­rar nu att få en kraf­tig ök­ning av tomt­hy­ran, vil­ket slår di­rekt på hy­res­ni­vå­er och bo­stads­rätts­av­gif­ter.

Ef­ter re­miss­run­dan har So­ci­al­de­mo­kra­ter­na valt att en­bart ju­ste­ra för­sla­get mar­gi­nellt, trots mas­siv kri­tik. För en så kal­lad norm­lä­gen­het, en tre­rum­ma­re på 77 kvadrat­me­ter, in­ne­bär för­sla­get nu en max­i­mal kost­nads­ök­ning mot­sva­ran­de 1 000 kro­nor per må­nad, to­talt 12 000 kro­nor per år. En­ligt fas­tig­hets­ex­per­ter kan mot­sva­ran­de lä­gen­het även få en vär­de­minsk­ning på över en halv mil­jon kro­nor som följd av höj­ning­en. De högs­ta höj­ning­ar­na för små­hus blir fort­satt 18 000 kro­nor per år. Ett fler­tal re­miss­in­stan­ser, från Hy­res­gäst­för­e­ning­en till Fas­tig­hets­ä­gar­na, pe­kar ock­så på att för­sla­get kom­mer le­da till ökad seg­re­ga­tion och ett mins­kat byg­gan­de av hy­res­rät­ter.

Vi kan in­te ac­cep­te­ra en höj­ning av tomt­hy­ror­na i ett lä­ge där So­ci­al­de­mo­kra­ter­na re­dan brand­skat­tat stock­hol­mar­na med fler­ta­let and­ra på­la­gor ge­nom be­slut i sta­den och i ri­ket se­dan va­let 2014. Där­för an­ser vi att:

• Ex­plo­a­te­rings­nämn­dens be­slut om tomt­hy­res­höj­ning från 14 april ska åter­tas.

• Nu­va­ran­de tomt­hy­res­ni­vå­er ska fort­sät­ta att gäl­la, och in­te hö­jas un­der näs­ta man­dat­pe­ri­od.

• Kom­mu­nal­skat­ten be- hö­ver sän­kas och öv­ri­ga på­la­gor som nu drab­bar hus­hål­lens eko­no­mi mås­te lind­ras. Först där­ef­ter skul­le en even­tu­ell höj­ning av av­gäl­der­na över­hu­vud­ta­get kun­na va­ra ak­tu­ellt.

• Om So­ci­al­de­mo­kra­ter­na dri­ver ige­nom höj­ning­en av tomt­hy­ror­na mås­te sta­den er­bju­da stock­hol­mar­na möj­lig­het till fri­köp av tomträtts­mar­ken in­nan höj­ning­en trä­der ikraft, för att ge hus­hål­len ett va­lal­ter­na­tiv.

För­sla­get kom­mer le­da till ökad seg­re­ga­tion.

FO­TO: PE­TER KNUTS­SON/THO­MAS CARLGREN

NEJ. M kom­mer i stäl­let med eget för­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.