Läs­ki­gast vin­ner

Färg­glatt, so­bert, på ful­las­te all­var el­ler med glim­ten i ögat. Om nå­gon hög­tid är värd att läg­ga li­te ex­tra kre­a­tiv kraft på så är det Hal­lo­ween.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Eri­ka Lin­dén Jans­son

Und­rar du var­för Hal­lo­weens fär­ger är svart och oran­ge? Hal­lo­ween är egent­li­gen en hy­brid av två gam­la hög­ti­der; hös­tens sto­ra skör­des­fest och den brit­tis­ka All Hal­lows Day; en hög­tid för att min­nas och hed­ra de dö­da. Den oran­gea fär­gen re­pre­sen­te­rar grö­dor­na; pum­por­na, bla­den och squashen. Det svar­ta re­pre­sen­te­rar det mör­ka och dö­den.

Hal­lo­ween är i vår tid sna­ra­re en gläd­je­full hög­tid fylld av go­dis och maske­ra­der, men ak­ta dig! Un­der du­ken kans­ke nå­got okänt döl­jer sig...

Här be­stäm­mer du och di­na gäs­ter själ­va vil­ken stäm­ning fes­ten ska ha. Om mind­re barn ska del­ta kan det va­ra bra att lät­ta upp stäm­ning­en li­te och lå­ta te­mat va­ra lust­fyllt, och all­de­les la­gom spän­nan­de.

Om ni dä­re­mot ba­ra kom­mer va­ra vux­na på fes­ten kan ni kos­ta på er att fak­tiskt för­sö­ka skräm­ma slag på nå­gon på rik­tigt, el­ler lå­ta fes­ten va­ra här­ligt vam­pyr-all­var­lig.

Va­re sig du ska ser­ve­ra en tre­rät­ters el­ler ba­ra snacks och drin­kar så låt gär­na fo­kus lig­ga på bor­det. Bör­ja med en stor duk, gär­na i svart, li­la el­ler oran­ge (vi­ta du­kar be­spa­rar sig be­svä­ret). Vi­da­re till lju­sen, som näs­tan är en för­ut- sätt­ning för en lyc­kad skräck­fest. De­ko­re­ra gär­na med döds­skal­lar, flad­der­möss och spind­lar, men se till att det he­la är brand­tå­ligt.

Den som tyc­ker att det blir li­te väl myc­ket fi­gu­rer sat­sar på ra­ka, enk­la och svar­ta ljus. Pors­li­net får gär­na även det va­ra svart el­ler oran­ge. Ge en il­lu­sion av för­gäng­lig­het och död ge­nom att pry­da bor­det med en stor bu­kett av dö­da gre­nar, tagg­bus­kar och höst­löv.

Det be­hö­ver in­te kos­ta en för­mö­gen­het att ska­pa Hal­lo­ween­stäm­ning hem­ma. In­ve­ste­ra i en pen­sel, svart akryl­färg och kans­ke li­te själv­häf­tan­de pap­per om du vill ska­pa eg­na scha­blo­ner. Må­la glas­bur­kar, pum­por och ljus­sta­kar i fi­na möns­ter. Oran­ge kräp­pap­per och stek­snö­ren ska­par fi­na goodie­bags med go­dis som väl­kom­nar gäs­ter­na vid bords­plat­sen.

Även ma­ten är tack­samt kost­nads­ef­fek­tiv. Fros­sa i skör­de­grön­sa­ker som är som all­ra bil­li­gast nu. Röd­be­tor blir djupt dra­ma­tis­ka på svart post­lin, och en len pum­pa­sop­pa kan va­ra all­de­les un­der­bar. Ef­ter­rät­ten får gär­na in­ne­hål­la blod­rö­da bär och kra­san­de kri­sty­rer.

Li­la och oran­ge ska­par till­sam­mans en fär­g­ex­plo­sion.

Må­la spö­ken och mons­ter på glas­bur­kar.

Gör goodie­bags till gäs­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.