Med fo­kus på de som drar runt ”Vi ut­ö­kar vår verk­sam­het när sam­häl­let stäng­er.”

Stig Nils­son i Ver­dan­di har ar­be­tat i Tens­ta se­dan 1984, och i Rin­ke­by se­dan 2005. För vår re­por­ter Kerstin Gustafs­son be­rät­ta­de han om sitt liv och si­na åsik­ter om Jär­va förr och nu.

Vi i Kista - - FAMILJ - FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON Kerstin Gustafs­son

Jag är ur­sprung­li­gen från Ka­lix. Jag var en så­dan där po­li­tisk på­läggskalv, som skul­le gö­ra kar­riär in­om po­li­ti­ken. Men jag blev så frälst av det här ar­be­tet, att jag blev kvar. Här be­hö­ver jag in­te lo­va sa­ker jag in­te kan hål­la. Här kan jag istäl­let om­sät­ta löf­ten i prak­tisk hand­ling.

Jag har job­bat här i Tens­ta se­dan 1984, och i Rin­ke­by se­dan 2005. Vi i Ver­dan­di har en om­fat­tan­de bar­noch ung­doms­verk­sam­het i tre lo­ka­ler i Tens­ta, plus en i Rin­ke­by. Vi fo­ku­se­rar på ung­do­mar i ål­dern 13 till 18, men vi har verk­sam­het även för de yng­re och de­ras för­äld­rar. Och oav­sett po­li­tisk ma­jo­ri­tet så har vår verk­sam­het fått fort­satt stöd.

Vi har öp­pet var­je mån­dag till tors­dag mel­lan 17 och 21, fre­dag och lör­dag mel­lan 17 och 23. Un­der lo­ven ut­ö­kar vi vår verk­sam­het, när öv­ri­ga sam­häl­let stäng­er. På höst­lo­vet har vi ak­ti­vi­te­ter var­je dag för barn och ung­do­mar. Un­der lo­ven har vi mel­lan 150 och 400 del­ta­ga­re per dag.

Vi vän­der oss till al­la in­tres­se­ra­de med spe­ci­ellt fo­kus på de som ba­ra drar runt. Vi för­sö­ker all­tid få kon­takt med för­äld­rar­na, så att de kän­ner för­tro­en­de för vår verk­sam­het.

Det har bli­vit ett tuf­fa­re kli­mat de se­nas­te fem, sex åren. Ba­ra hur de pra­tar, det finns ett helt an­nat språk­bruk idag. Det här vill vi vän­da på, vi vill att man vi­sar re­spekt och att al­la män­ni­skor har li­ka vär­de.

Här är oro­ligt, men det som skil­jer Tens­ta från Ro­sen­gård, till ex­em­pel, är att här finns mest löst sam­man­sat­ta kri­mi­nel­la nät­verk. Me­ra små­hand­la­re som kräng­er bra­ja. De fles­ta har in­te mer på sig än att de in­te åker in om de grips. Pro­ble­met är när de fång­as upp av and­ra, mer or­ga­ni­se­ra­de kri­mi­nel­la. Då får vi döds­skjut­ning­ar, som vi ha­de i som­ras. Det är en vålds­spi­ral som ald­rig ver­kar ta slut. Många vill flyt­ta här­i­från, mam­mor­na be­hö­ver eskort när de går till cent­rum när det är mörkt.

Sko­lan är det vik­ti­gas­te av allt, kla­rar de in­te kär­näm- ne­na då blir den kri­mi­nel­la verk­sam­he­ten ett al­ter­na­tiv.

Jag är oro­ad över den re­li­giö­sa fun­da­men­ta­lis­men som väx­er fram. De re­kry­te­rar vils­na ung­do­mar till de här sek­ter­na. I vår verk­sam­het har vi en enorm bland­ning av mus­li­mer och krist­na. Men vi kan in­te blun­da för att en hel del ung­do­mar har re­kry­te­rats från Rin­ke­by. De som är ”mus­lim light” mås­te ta tyd­li­ga­re ställ­ning mot ex­tre­mis­ter­na.

Vi har tje­jer hos oss, bå­de med och ut­an slö­ja. Men de väl­digt re­li­giö­sa kom­mer in­te till oss. He­ders­re­la­te­ra­de frå­gor är nå­got vi be­rör, det finns fort­fa­ran­de så­da­na tra­di­tio­ner. Brö­der hål­ler koll på si­na syst­rar.

Vi ut­bil­dar ock­så de äld­re att hand­le­da de yng­re, så många av vå­ra verk­sam­he­ter leds av dem. Vi har en stab på ett 20-tal unga mel­lan 18 och 23 år, och många av dem har lyc­kats bra. De stu­de­rar, har fått bra jobb och är go­da fö­re­bil­der för bar­nen här i Tens­ta och Rin­ke­by. Man kan lyc­kas här ock­så. Det är för många som ger upp.

Nu har jag ar­be­tat här i över 30 år, sett barn växa upp och lärt kän­na de­ras VER­DAN­DI. Stig Nils­son har ar­be­tat i Tens­ta och Rin­ke­by i många år. ”Här kan jag om­sät­ta löf­ten i prak­tisk hand­ling”, sä­ger han. barn. Och vi ser vil­ka fram­steg de här ung­do­mar­na gör. Vil­ka go­da am­bas­sa­dö­rer de blir för om­rå­det. Det är det som dri­ver mig att fort­sät­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.