MER Ver­dan­di

Vi i Kista - - FAMILJ -

VER­DAN­DI, ar­be­tar­nas so­ci­al­po­li­tis­ka or­ga­ni­sa­tion, ar­be­tar för so­ci­al rätt­vi­sa och ett sam­häl­le fritt från al­ko­holska­dor och miss­bruk, och för ge­men­skap och so­li­da­ri­tet mel­lan män­ni­skor.

VER­DAN­DI är par­ti­po­li­tiskt och re­li­giöst obun­den som ar­be­tar med opi­ni­ons­bild­ning, kam­rat­stöd och nät­verks­ar­be­te och or­ga­ni­se­ring av ut­sat­ta grup­per till kamp för bätt­re vill­kor. De­ras pri­o­ri­te­ra­de frå­gor är: MOT fat­tig­dom MOT miss­bruk FÖR en ge­ne­rell och so­li­da­risk väl­färds­po­li­tik MOT ra­sism, främ­lings­fi­ent­lig­het och ho­mo­fob FÖR jäm­ställd­het

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.