Rin­ke­by-Kis­ta

27/10

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Öp­pet sam­man­trä­de i Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­nämnd Tors­dag 22 sep­tem­ber, kloc­kan 18:00 Hus­by Träff, Ed­vard Gri­egs­gång­en 16. På fö­re­drag­nings­lis­tan bland an­nat: Flytt av en­he­ten för ar­bets­mark­nads­in­sat­ser (in­rikt­nings­be­slut). Mar­kan­vis­ning för id­rotts­hall i Hus­by (an­mäl­nings­ä­ren­de)

Nämnd­hand­ling­ar finns på med­bor­gar­kon­to­ren i Rin­ke­by och Hus­by, i för­valt­nings­hu­sets re­cep­tion samt på in­syns­ve­ri­ge.se/stock­holm-rin­ke­by­kis­ta Mö­tet in­leds med en öp­pen frå­gestund där du kan stäl­la frå­gor till po­li­ti­ker­na om nämn­dens verk­sam­he­ter. Du är även väl­kom­men att när­va­ra som åhö­ra­re un­der den for­mel­la de­len av sam­man­trä­det. För mer in­for­ma­tion: Gu­nil­la Sche­din, nämndsek­re­te­ra­re 08-508 01 106 gu­nil­la.sche­din@stock­holm.se

Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning

Be­söks­a­dress Bor­gar­fjordsga­tan 14 Post­a­dress Box 7049, 164 07 Kis­ta Te­le­fon väx­el 08-508 010 00 E-post rin­ke­by-kis­ta@stock­holm.se Web­ba­dress stock­holm.se Fe­lan­mä­lan ga­tor, torg och park

stock­holm.se/fela­ma­lan el­ler 08-651 00 00 In­for­ma­tion och väg­led­ning: Rin­ke­by med­bor­gar­kon­tor Skår­bygränd 1 (Till­fäl­lig adress från 1 au­gusti 2016) 08-508 01 794 Hus­by med­bor­gar­kon­tor Ed­vard Gri­egs­gång­en 11A, 08-508 01 129

Väl­kom­men!

Mia Päär­ni (S) ord­fö­ran­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.