Ter­ve­tu­loa su­o­men­ki­e­lis­ten se­ni­o­ri­en en­si­ta­paa­mi­seen!

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Rin­ke­by-Kis­tan kau­pungi­no­sa­hallin­to to­i­vot­taa si­nut, jo­ka olet vä­hin­tään 65-vu­o­ti­as ja pu­hut su­o­mea se­kä asut kau­pungi­no­sas­sa ter­ve­tul­le­ek­si avo­i­meen ta­paa­mi­seen Akal­lan avo­i­meen koh­tauspaik­kaan.

Ta­paa­mi­sen tar­ko­i­tukse­na on an­taa si­nul­le mah­dol­li­su­us il­mais­ta mi­eli­pi­te­e­si si­i­tä, mi­tä to­i­min­to­ja tai ta­pahtu­mia ha­lu­at hal­lin­non jär­je­stävän vu­on­na 2017: mu­si­ik­kia, kir­ja­pi­i­ri, lu­en­to­ja tai yh­te­is­kun­nal­lis­ta ti­e­toa?

Sa­na on va­paa, ja olem­me er­it­tä­in ki­in­nostu­nei­ta eh­do­tuksista­si. Käytä ti­lai­su­ut­ta hy­väk­se­si kerto­mal­la meil­le, mi­ten ha­lu­at meidän ke­hit­tävän su­o­men­ki­e­li­siä se­ni­o­rei­ta ko­ske­vaa to­i­min­taa.

Ta­paa­mi­seen osal­listuu edu­sta­jia Rin­ke­by- Kis­tan kau­pungi­no­sa­hal­lin­non van­hus­ten­hu­ol­los­ta ja Tuk­hol­man Su­o­ma­lai­sen seu­ran edu­sta­ja. Ta­paa­mi­ses­sa pu­hu­taan etupääs­sä su­o­mea.

Ai­ka: 8. mar­ras­ku­u­ta 2016 klo 13:00. Oso­i­te: Si­be­li­us­gång­en 20A. Ka­hvi­tar­joi­lu. Ter­ve­tu­loa!

Väl­kom­men på upp­start­s­träff för nsk­ta­lan e sen orer

Rin­ke­by- Kis­ta stads­dels­för­valt­ning bju­der in dig som är nsk­ta­lan­de och över 65 år, bo­en­de i stads­dels­om­rå­det, till en öp­pen träff på Akalla Öpp­na mö­tes­plats. Vil­ka ak­ti­vi­te­ter öns­kar du att för­valt­ning­en an­ord­nar un­der 2017. Träf­fen hålls hu­vud­sak­li­gen på ns­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.