Ro­man­tiskt på höst­lo­vet i Rin­ke­by-Kis­ta

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

På skol­lo­ven nns ex­tra myc­ket att upp­le­va och pro­va på i Rin­ke­by-Kis­ta – på ung­doms­går­dar, id­rotts­hal­lar, bib­li­o­tek och träf oka­ler. Den 29 ok­to­ber bör­jar höst­lo­vet och sam­ma dag pub­li­ce­rar stads­dels­för­valt­ning­en he­la vec­kans pro­gram på ett an­nonsupp­slag i Vi i Rin­ke­by och Vi i Kis­ta.

För barn i åld­rar­na 6-10 år ger dans­grup­pen No­mo­daco "ra­di­osho­wen" Ra­dio Amo­re. Vad är kär­lek? Hur känns det att va­ra kär, och hur skul­le det va­ra om kär­lek in­te fanns? Plat­ser till fö­re­ställ­ning­ar­na i Rin­ke­by 1 no­vem­ber bo­kas på Rin­ke­by bib­li­o­tek, 08-508 30 602, och i Hus­by 2 no­vem­ber bo­kas ge­nom med­bor­gar­kon­to­ret, 08-508 01 794.

El­va­å­ring­ar kan föl­ja med på ett rik­tigt te­a­te­rä­ven­tyr. Kis­ta bib­li­o­tek ar­ran­ge­rar hel­dags­ut yk­ter till Unga Kla­ra i Kul­tur­hu­set. Bar­nen får träf­fa skå­de­spe­la­re, le­ka, ska­pa och dan­sa till­sam­mans, och va­ra med i fö­re­ställ­ning­en Allt du öns­kar.

Stads­dels­för­valt­ning­ens lovs­pro­gram kom­mer även att nnas på stock­holm.se

Ra­dio Amo­re är en av al­la upp­le­vel­ser som kom­mer i Rin­ke­by-Kistas höst­lovs­pro­gram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.