In­for­ma­tion om de­mens

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Äldre­omsor­gen i Rin­ke­by-Kis­ta bju­der in till öpp­na kväl­lar där in­tres­se­ra­de får in­for­ma­tion om de­mens samt vil­ket stöd och hjälp som nns, bå­de för drab­bad och an­hö­rig.

Kväl­lar­na leds av re­pre­sen­tan­ter från stads­dels­för­valt­ning­ens de­mensteam och hålls på Kis­ta bib­li­o­tek kloc­kan 18:00 den 15 no­vem­ber och 20 de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.