Vi­sa kär­lek – Fö­re­läs­ning om för­äld­ra­skap

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

"Du har värl­dens bäs­ta barn – Ge dem värl­dens bäs­ta för­äl­der".

Väl­kom­men till en öp­pen fö­re­läs­ning som byg­ger på en av ABC:s för­äld­ra­träf­far som hand­lar om att Vi­sa kär­lek.

Fö­re­läs­ning­en hålls av för­sko­le­pe­da­gog Lot­ta Kihl­berg och för­äld­raråd­gi­va­re Lil­le­mor Odelind i Rin­ke­by­sa­len i Fol­kets hus Rin­ke­by 31 ok­to­ber kloc­kan 16.30

– 19.00. I pa­u­sen bjuds på nå­got att äta. An­mä­lan sker till lil­le­mor.odelind@stock­holm.se el­ler på te­le­fon 08-508 01 746.

Ef­ter fö­re­läs­ning­en kan du om du öns­kar an­mä­la dig till tre grupp­träf­far. Un­der des­sa träf­far får du ut­by­ta er­fa­ren­he­ter med and­ra för­äld­rar och ta del av forsk­ning kring för­äld­ra­skap och barns ut­veck­ling.

Läs mer om ABC på al­la­bar­ni­cent­rum.se el­ler stock­holm.se/abc.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.