Sö­der­sko­lor med håll­bar­het i un­der­vis­ning­en

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Vid Björn­gårds­sko­lan och Stor­kyr­ko­sko­lan i Stock­holm har ener­gi- och kli­mat­ar­be­tet ökat se­dan sko­lor­na del­ta­git i EU-pro­gram­met Erasmus+.

– Al­la län­der har oli­ka för­ut­sätt­ning­ar att ar­be­ta med håll­bar­het, så vi har fått nya idéer om hur vi och bar­nen kan ar­be­ta med frå­gor­na, be­rät­tar ko­or­di­na­to­rer­na Ma­ri­ta Andre­as­son och Eva Östberg.

– Hos oss in­går håll­bar­het i al­la sko­läm­nen. Till ex­em­pel så får bar­nen vid Björn­gårds­sko­lan ta ställ­ning till hur oli­ka ma­te­ri­al ska sor­te­ras och åter­vin­nas vid en år­lig fri­lufts­dag. Un­der NO-lek­tio­ner­na vid Stor­kyr­ko­sko­lan får bar­nen för­sva­ra varsin ener­gikäl­la. Många in­tres­san­ta dis­kus­sio­ner upp­kom­mer och bar­nen bi­drar med många klo­ka för­slag på hur en kli­mats­mart värld kan ska­pas.

Läs mer på stock­holm.se/ kli­mats­mar­ta­s­tock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.