Väl­kom­men till Stock­holms­rum­met

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Väl­kom­men till Stock­holms­rum­met i Kul­tur­hu­set vid Ser­gels Torg. Här vi­sar vi det väx­an­de Stock­holm med 3D-mo­del­ler, di­gi­ta­la rund­tu­rer och den sto­ra mo­del­len över sta­den. I Stock­holms­rum­met an­ord­nas även öpp­na fö­re­läs­ning­ar och ut­ställ­ning­ar om ak­tu­el­la äm­nen in­om stads­ut­veck­ling och sam­hälls­pla­ne­ring. Från 1 sep­tem­ber till 30 no­vem­ber på­går ex­em­pel­vis den till­fäl­li­ga ut­ställ­ning­en Hy­res­rät­ter – då, nu och fram­åt. Läs mer om Stock­holms­rum­met och ak­tu­el­la ut­ställ­ning­ar på stock­holm.se/stock­holms­rum­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.