Ny chatt­funk­tion till dig som be­hö­ver stöd

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Nu kan Stock­holms stad er­bju­da en ny chatt­funk­tion till dig som be­hö­ver råd och stöd. So­ci­al­råd­giv­ning på nä­tet är en tjänst för al­la stock­hol­ma­re, men det kan va­ra en ex­tra vik­tig ka­nal för barn, ung­do­mar, an­hö­ri­ga och and­ra som drar sig för att kon­tak­ta so­ci­al­tjäns­ten. So­ci­al­råd­gi­var­na är al­la so­ci­o­no­mer med er­fa­ren­het från ar­be­te in­om oli­ka verk­sam­hets­om­rå­den in­om Stock­holms stad. Själv­klart får du va­ra ano­nym. Läs mer på stock­holm. se/ so­ci­al­rad­giv­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.