För­fatt­ar­be­sök

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Möt för­fat­ta­ren An­ne­lie Drew­sen som skri­vit ett fler­tal böc­ker på lätt svens­ka om allt från flykt och en­sam­het till kär­lek och id­rott. Hör hen­ne be­rät­ta om var­i­från hon får si­na idéer, hur det går till att ge ut en bok och vad hon skri­ver om just nu. An­ne­lie Drew­sen har skri­vit ett ti­o­tal böc­ker för barn och ung­do­mar, de fles­ta på lätt svens­ka. Det blir även skriv­verk­stad för de som är in­tres­se­ra­de ef­ter fö­re­läs­ning­en. An­mäl till skri­var­verk­stad ge­nom att kon­tak­ta per­so­na­len på Tens­ta bib­li­o­tek el­ler mai­la tal.lewin­sky@stock­holm. se. Allt är gra­tis. Tis­da­gen 25/10 kl 16–18.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.