Nystart för Folkets hus

Folkets Hus i Rin­ke­by var näs­tan full­satt. Intresset var stort bland för­e­ning­ar­na i Rin­ke­by när fram­ti­den skul­le dis­ku­te­ras. – Vi har gått på spar­lå­ga på grund av pro­blem med eko­no­min se­dan en tid till­ba­ka, sa­de Kerstin Agge­fors, ord­fö­ran­de i Rin­ke­by Fol

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafsson kerstin.gustafsson@di­rekt­press.se

Mö­tet an­ord­na­des ef­ter på­tryck­ning­ar från fle­ra för­e­ning­ar i Rin­ke­by. Det har fun­nits ett miss­nö­je med hur hu­set an­vänds, el­ler rät­ta­re sagt, in­te an­vänds till­räck­ligt.

Björn Gar­dars­son, som var chef för Folkets Hus i Rin­ke­by mel­lan 19932010, för­kla­ra­de li­te kring de eko­no­mis­ka pro­ble­men.

– I de­cem­ber 2010 fick vi ett nytt hy­res­kon­trakt, som in­ne­bar en hy­res­höj­ning med 500 000 kro­nor mer om året. Det var då som skul­den upp­stod. Var­för höj­des hy­ran, und­ra­de en i publi­ken. – Det har jag för­sökt ta re­da på un­der åt­skil­li­ga mö­ten, men ald­rig fått svar på, sa­de Björn Gar­dars­son.

Folkets Hus i Rin­ke­by ha­de 120 med­lems­or­ga­ni­sa­tio­ner, men ef­ter en ge­nom­gång 2014 så är un­ge­fär 60 kvar.

– Många har flyt­tat och and­ra var omöj­li­ga att få tag i, sa­de Kerstin Agge­fors.

Fle­ra av mö­tes­del­ta­gar­na be­to­na­de att det är vik­tigt att Folkets Hus fort­sät­ter att le­va, det finns få sam­lings­lo­ka­ler i om­rå­det.

– Vi fat­tar inga be­slut idag, ut­an det här är ett öp­pet mö­te för med­lems­or­ga­ni­sa­tio­ner och and­ra in­tres- se­ra­de. Vi är in­tres­se­ra­de av vad ni tyc­ker, hur kan vi gå vi­da­re? Vad kan vi gö­ra bätt­re?

Al­la när­va­ran­de de­la­des upp i ar­bets­grup­per för vi­da­re dis­kus­sion, som de­lar av sty­rel­sen och Räd­da Bar­nen höll i. Selu­ah Al­saa­ti, verk­sam­hets­ut­veck­la­re på ABF Stock­holm i Jär­va, var en av dem som del­tog:

– Det finns ett stort en­ga­ge­mang för att ska­pa ung­doms­verk­sam­het, som till ex­em­pel en rap-scen, läx­hjälp och le­dar­skaps­ut­bild­ning­ar. Nå­gon skrev att Rin­ke­by Folkets Hus ska va­ra en trygg zon för ung­do­mar. Men dis­kus­sio­ner­na hand­la­de ock­så om vik­ten av att vä­va in Rin­ke­bys eldsjälar i ar­be­tet och att få in nya an­sik­ten i sty­rel­sen. Mö­tet på Rin­ke­by Folkets Hus av­slu­ta­des med att folk fick an­mä­la sitt in­tres­se för att an­ting­en sit­ta sty­rel­sen, el­ler i val­be­red­ning­en.

– Vi fick in en lis­ta på un­ge­fär 20 an­mäl­ning­ar, så det är fan­tas­tiskt, sä­ger Selu­ah Al­saa­ti. Om man lyc­kas ta till­va­ra på all det en­ga­ge­mang som finns just nu kring hu­set ser fram­ti­den ljus ut.

En grupp ska­pa­des, som till­sam­mans med sty­rel­sen, ska job­ba vi­da­re på de för­slag som kom­mit in un­der kväl­len.

Om man lyc­kas ta till­va­ra på all det en­ga­ge­mang som finns just nu kring hu­set ser fram­ti­den ljus ut.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

NYSTART. Många kom till Folkets Hus i Rin­ke­by för att dis­ku­te­ra hur fram­ti­den i hu­set ska ut­for­mas. Be­ho­vet av för­e­nings­lo­ka­ler är stort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.