Nya in­gen­jö­rer upp­fin­ner i Kis­ta

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafsson

– Vår upp­gift var att ska­pa en tek­nisk lös­ning på ett pro­blem i vår var­dag. Och det har vi gjort.

Samu­el Che­ad­le var en av ele­ver­na som del­tog i pro­jek­tet ”In­no­va­tion i Gym­na­sie­sko­lan” i Kistas tek­nis­ka gym­na­si­um, Stock­holm Sci­ence & In­no­va­tion School.

Ini­ti­a­ti­vet till pro­jek­tet, som skul­le gö­ra ele­ver­na i åk 2 i gym­na­si­et till upp­fin­na­re, kom från Sve­ri­ges In­gen­jö­rer i Stock­holm. Un­der en må­nad har 16 grup­per, sammanlagt drygt 60 ele­ver, job­bat med att hit­ta smar­ta lös­ning­ar på te­mat hjälp­me­del.

– Vi har gjort ett pro­gram där vi kan rap­por­te­ra när­va­ro på lek­tio­ner­na med en ”tagg”, i stäl­let för att lä­rar­na mås­te äg­na tid åt det.

Samu­el vi­sar en li­ten plast-plupp, som han kan log­ga in sig i da­ta­sy­ste­met med. En mo­dern stäm­pel­kloc­ka, helt en­kelt.

– Vi har till­ver­kat en burk, där det kom­mer ut en ta­blett i ta­get, sä­ger Mi­le­na Nil­cinska­i­te, som ar­be­tat i en an­nan grupp. Det ska bli enkla­re för äld­re, el­ler and­ra som har pro­blem med hän­der­na. Så att man ska slip­pa få he­la bur­kens in­ne­håll i han­den.

Hon vi­sar en pro­to­typ, som har viss lik­het med go­di­set PEZ ta­blettas­kar. Men nu hand­lar det om en va­ri­ant, som kan an­vän­das på me­di­cin­bur­kar.

Je­a­net­te Pah­lén, från Stock­holms­di­strik­tets sty­rel­se i Sve­ri­ges In­gen­jö­rer, var den som drog igång he­la pro­jek­tet.

– Det finns lik­nan­de pro­jekt för stu­den­ter på hög­sko­lan, men jag tänk­te att det tek­nis­ka intresset bor­de fin­nas även bland yng­re.

I pro­jek­tet har det även in­gått fle­ra fö­re­läs­ning­ar, bland an­nat om hur vik­tigt det är att job­ba bra till­sam­mans.

– Vi gav dem ett an­tal ex­em­pel på pro­blem i var­da­gen, sä­ger Ti­bor Mu­hi, även han från Sve­ri­ges In­gen­jö­rers Stock­holms­di­strikt. Men om de ha­de eg­na idéer, så gick det li­ka bra.

Grup­per­na har ut­ö­ver upp­fin­ning­ens rit­ning­ar, gjort mark­nads­un­der­sök­ning­ar, skri­vit rap­por­ter och ut­for­mat po­wer-point-pre­sen­ta­tio­ner. Fy­ra vec­kors ar­be­te av­slu­ta­des med en täv­ling, där al­la grup­per re­do­vi­sa­de si­na ar­be­ten. De be­döm­des se­dan av en ju­ry, sam­man­satt av folk som kan ta de bäs­ta idéer­na vi­da­re och för­verk­li­ga dem.

Två vin­na­re ut­sågs. Den ena grup­pen ha­de gjort en app om hur man fö­re­byg­ger gam­nac­ke. Den and­ra grup­pen ha­de ut­for­mat ett kort där man kan sam­la upp till 15 and­ra kort, allt från SL­kort till kre­dit­kort.

En mo­dern stäm­pel­kloc­ka, helt en­kelt.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

TAGG. Samu­el Che­ad­le och hans grupp har ut­for­mat ett sätt att rap­por­te­ra när­va­ro med en ”tagg”, så att lä­rar­na ska slip­pa syss­la med det.

PILLER. Mi­le­na Nil­cinska­i­te och hen­nes grupp har ta­git fram en mo­dell till pil­ler­burk, där ba­ra ett piller i ta­get kom­mer fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.